DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2016.4(60).83666

СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОФЛОКСАЦИНУ ГІДРАТОВАНИМИ ОКСИДАМИ АЛЮМІНІЮ І СИЛІЦІЮ

A. N. Chebotarev, T. M. Scherbakova, V. A. Mamy, L. V. Petrenko

Анотація


Досліджена сорбція офлоксацину (ОФЛ) на оксидах алюмінію (γ-Al2O3) різних кислотно-основних модифікацій – кислої Al2O3(кисл), нейтральної Al2O3(нейтр) і основної Al2O3(осн) та на аморфних оксидах силіцію – силікагелі (СГ) L 5/40 і аеросилі А-300. Вивчені залежності ступеню вилучення (S%) від рН середовища, часу контакту фаз, маси наважки сорбенту; побудовані ізотерми сорбції та досліджена десорбція антибіотику. Для всіх типів оксиду алюмінію помітне вилучення ОФЛ (~60%) спостерігається в інтервалі рН 4÷8 і сягає свого максимума (80-85 %) при рН 7. Максимальний ступінь вилучення антибіотика на аеросилі А-300 і силікагелі L 5/40 реалізується при рН 6 і складає ~80%. Для всіх сорбентів спостерігається вихід ізотерм на плато; найбільш ефективна взаємодія ОФЛ реалізується з поверхнею Al2O3(нейтр) та СГ L 5/40, що і підтверджується значеннями їх обмінної ємності та коефіцієнтами концентрування порівняно з іншими сорбентами. Вивчена десорбція ОФЛ з концентратів в статичному режимі розведеними розчинами НNO3 та NaOH.

Ключові слова


антибіотики; офлоксацин; оксиди алюмінію і силіцію; сорбція; десорбція

Повний текст:

PDF

Посилання


Egorov N.S. Osnovy uchenija ob antibiotikah. Moscow, Izd-vo MGU, 1994, 512 p. (in Russian)

Vorob’ev A.A. Medicinskaja i sanitarnaja mikrobiologija. Moscow, Akademija, 2003, 464 p. (in Russian)

Mashkovskij M.D. Lekarstvennye sredstva. Moscow, Novaja volna, 2005, 142 p.

Leonov N.I., Skrjabin G.K., Solncev K.M. Antibiotiki v zhivotnovodstve. Moscow, Sel’hozizdat, 1962, 232 p. (in Russian)

Korol’ I.T. Mikrobiologicheskaja zashhita rastenij. Moscow, Kolos, 1993, pp. 75-79. (in Russian)

Nechaev A.P. Pishhevye dobavki. Moscow, Kolos, 2002, 256 p. (in Russian)

DSTU Ukraini 3662–97 “Moloko і molochnі produkti”. (in Ukranian)

Udalova A.Ju., Apjari V.V., Dmitrienko S.G. Vybor sorbenta dlja koncentrirovanija oksitetraciklina iz rastvorov. Vestn. Mosk. Un-ta. Ser. 2. Himija, 2013, vol. 54, no 4, pp. 221-226. (in Russian)

Chebotarev O.M., Scherbakova T.M., Mamіj V.A., Shherbakov S.V., Babchenko І.E. Sorbcіjne viluchennja gentamіcinu na oksidі aljumіnіju rіznoї kislotno-osnovnoї modifіkacіi. Zbіrnik naukovih statej Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії “Ekologіchnі problemi Chornogo morja”. Odesa, 2012, pp. 198-201. (in Ukranian)

10. Scherbakova T.M., Petrenko L.V., Chebotarev O.M., Mamіj V.A., Babchenko І.E. Kompleksoutvorennja oksitetraciklіnu ta ofloksacinu z ferumom (III). Tezi dopovіdej XV naukovoї konferencії “L’vіvs’kі hіmіchnі chitannja – 2015”. L’viv, 2015, pp. Н 37, А 14. (in Ukranian)

11. Goyne K.W., Chorover J., Kubicki J.D., Zinmerman A.R., Brantley S.L. Sorption of the antibiotic ofloxacin to mesoporous and nonporous alumina and silica J. Colloid Interface Sci., 2005, vol. 283, no 1, pp. 160-170. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2004.08.150

12. Chebotarev A.N., Scherbakova T.M., Kurta E.M., Trushch E.V. Kislotno-osnovnye i adsorbcionnye svojstva oksida aljuminija. Vіsn. Odes. nac. unіv., Hіm., 2006, vol. 11, no 8, pp. 112-120. (in Russian)

13. Chebotarev A.N., Markova V.G., Nguen Dang Dyk. Protoliticheskie svojstva kremnezemnyh sorbentov. Ukr. khim. zhurn., 1991, vol. 57, no 10, pp. 1073-1076. (in Russian)

Slivkin A.I., Karlov P.M., Siplivaya L.E. Extraction and analysis fluoroquinolones in substances, remedies and biological fluids with usage of chromatography and spectrophotometry. Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy. 2009, vol. 9, no 2, pp. 288-295. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с.

 2. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология. М.: Академия, 2003. – 464 с.

 3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна, 2005. – 142 c.

 4. Леонов Н.И., Скрябин Г.К., Солнцев К.М. Антибиотики в животноводстве. М.: Сельхозиздат, 1962. – 232 с.

5. Король И.Т. Микробиологическая защита растений. М.: Колос, 1993. – С. 75 – 79.

 6. Нечаев А.П. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2002. – 256 с.

 7. ДСТУ України 3662 – 97 “Молоко і молочні продукти”.

 8. Удалова А.Ю., Апяри В.В., Дмитриенко С.Г. Выбор сорбента для концентрирования окситетрациклина из растворов // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 2. Химия. – 2013. – Т. 54, № 4. – С.221-226.

 9. Чеботарьов О.М., Щербакова Т.М., Мамій В.А., Щербаков С.В., Бабченко І.Є. Сорбційне вилучення гентаміцину на оксиді алюмінію різної кислотно-основної модифікації // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми Чорного моря». Одеса, 01-02 листопада 2012 р. – С. 198-201.

 10. Щербакова Т.М., Петренко Л.В., Чеботарьов О.М., Мамій В.А., Бабченко І.Є. Комплексоутворення окситетрацикліну та офлоксацину з ферумом (III). // Тези доповідей XV наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2015». Львів, 24-27 травня 2015 року. – C.Н 37, А 14.

 11. Goyne K.W., Chorover J., Kubicki J.D., Zinmerman A.R., Brantley S.L. Sorption of the antibiotic ofloxacin to mesoporous and nonporous alumina and silica // J. Colloid Interface Sci. – 2005. – Vol. 283, N 1. – P. 160-170. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2004.08.150

 12. Чеботарев А.Н., Щербакова Т.М., Курта Е.М., Трущ Е.В. Кислотно-основные и адсорбционные свойства оксида алюминия // Вісник ОНУ. Хімія. – 2006. – Т. 11, № 8. – C. 112-120.

 13. Чеботарев А.Н., Маркова В.Г., Нгуен Данг Дык. Протолитические свойства кремнеземных сорбентов // Украинский химический журнал – 1991. – Т. 57, № 10. – C. 1073-1076.

 14. Сливкин А.И., Карлов П.М., Сипливая Л.Е. Выделение и анализ фторхинолонов в субстанциях, лекарственных формах и биожидкостях с использованием хроматографии и спектрофотометрии // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2009. – Т.9, № 2. – С. 288-295.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.