РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕНТОНІТУ ДАШУКОВСЬКОГО РОДОВИЩА

Е. M. Nikipelova

Анотація


Виконано визначення основних фізико-хімічних показників (масова частка воло-ги, об’ємна вага, липкість, опір зрушенню, засміченість частками діаметром більше 250 мкм, об’ємна теплоємність, коефіцієнт адсорбції, рН, Eh) бентонітової глини Дашуківського родовища (Черкаська область). На основі зазначеного та проведеного повного хімічного аналізу колоїдних дисперсій за схемою Щукарьова, гранулометричного аналізу бентоніту і остова бентоніту обгрунтовано можливість практичного використання бентонітової глини в лікувальній практиці. Показано, що підготовлені бентонітові глини Дашуковського родовища відповідають вимогам, які висуваються до лікувальних грязей (пелоїдів).

Ключові слова


бентонітові глини, фізико-хімічні властивості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Журавльова К., Коханенко Є., Першина К. Фактори, що впливають на провідність системи бентоніт – вода // Вісн. Львів. університету. Сер. Хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 425–429.

2.  Паховчишин С.В., Панько А.В., Нікіпелова О.М., Матковський О.К., Гриценко В.Ф., Вовкотруб М.П. Зв’язана вода і структурно-сорбційні характеристики глинистих матеріалів, що мають лікувальні властивості // Ресурси природних вод Карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання) : п’ята міжнар. наук.-практ. конф., 25 — 26 травн. 2006 р. : зб. наук. статей. – Львів, 2006. – С.  86–92.

3.  Кадошников В.М., Шехунова С.Б., Задвернюк Г.П., Маничев В.И. Аутигенные минералы бентонитовой глины Черкасского месторождения // Минерал. журн. —2013.— 35, № 3.— С. 54—60.

4.  Ульберг З.Р., Косоруков П.А., Надел Л.Г., Лебовка Н.И. Минерально-сырьевой потенциал бентонитовых глин Украины // Экотехнологии и ресурсосбережение.— 2009.— № 3.— С. 33 —40.

5.  Carretero M.I. Clay minerals and their beneficial effects upon human health // Appl. Clay Sci. — 2001.— Vol.  21.— Р. 155—163. http://dx.doi.org/10.1016/s0169-1317(01)00085-0 

6.  Паховчишин С.В., Прокопенко В.А., Грищенко В.Ф. та ін. Колоїдно-хімічні та лікувальні властивості нанорозмірних систем глинистих мінералів // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2004. – Т.  2, № 3. – С. 1069–1074.

7.  Ковзун І.Г., Панько А.В., Яцьків Є.В., Нікіпелова О.М., Гриценко В.Ф., Авер’янов Є.В., Бурнаєва С.В., Семеняка В.І. Застосування нанорозмірних систем глинистих мінералів у комплексному лікуванні хворих на гемофілію «А» // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології . – 2008. – Т. 6., вип. 2. – С. 613–623.

8.Olejnik V.A., Panko A.V., Nikipelova E.M. [at cetra] Influence of nanomaterials on biological activity of ma-rine pelagic sediments (peloids): (Proceedings of the international conference Nanomaterials: Applications and Properties) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2012/paper/view/571.

9.  Нікіпелова О.М., Солодова Л.Б. Посібник з методів контролю пелоїдів та препаратів на їх основі. ч. 1. Фізико-хімічні дослідження – Міністерство охорони здоров’я України; Укр. НДІ мед. реабіл. та курорт.; Укр. держ. центр стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів. – Одеса, 2008. – 100 с.

10.  Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы анализа : ГОСТ 23268.2-91 – ГОСТ 23268.18.78. – [чинний від 1980-01-01]. – М. : Гос.комитет СССР по стандартам.– 1978. – 38 с.

11.  Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод: ГОСТ 26449.1-85. – [чинний від 1987-01-01].–М.: Изд-во стандартов.– 1985. – 36 с.
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.3(51).40405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.