DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.4.67177

ОСОБЛИВОСТІ ІНІЦІЮВАННЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ГІДРОПЕРОКСИДОМ КУМОЛА В ПРИСУТНОСТІ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ МІДІ(ІІ)

A. V. Grekova, P. A. Ivanchenko, I. I. Seifullina, L. V. Skrypnik

Анотація


Вивчена кінетика блочної полімеризації стиролу ініційованої гідропероксидом кумола, ацетилацетонатом міді(ІІ) і системою гідропероксид кумола — ацетилацетонат міді(ІІ) в температурному діапазоні 333-363 К. Визначені кінетичні параметри полімеризаційного процесу. Показано, що система гідропероксид кумола — ацетилацетонат міді(ІІ) здатна ініціювати в 5-6 разів ефективніше в порівнянні із застосуванням її окремих компонентів. Отримані дані свідчать, що зниження енергії активації ініціювання від 110 кДж/моль для гідроперок-сиду кумолу до 87 кДж/моль при використанні дослідженої системи, може бути обґрунтовано участю мономера в комплексоутворенні, що сприяє виникненню вільних радикалів.


Ключові слова


ацетилацетонат міді(ІІ), стирол, гідропероксид кумола

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Низелъский Ю. Н. Каталитические свойства р-дикетонатов металлов. — К., Наукова думка, 1983. — 128 с.

2. Алъ Садик Абдалла Алъмосрати. Инициирование полимеризации виниловых мономеров системами на основе третичных гидропероксидов и ацетилацетонатов марганца и кобальта: Дис... канд. хим. наук. — Одесса, 1995. — 179 с.

3. Грекова А. В., Скрыпник Л. В. Особенности кинетики полимеризации стирола, инициированной системой гидропероксид кумола — ацетилацетонат меди (II) // VII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. — Дніпропетровськ, 2009 — С. 130.

4. Уоллинг И. Свободные радикалы в растворе: Перев. с англ. — М.: ИЛ, 1961. — 154 с.

5. Анисимов Ю. Н., Галибей В. И., Иванченко П. А. и др. Процессы полимеризации и физикохимические методы исследования. — К.: Вища школа, 1987. — 160 с.

6. Вацулик П. Химия полимеров: Пер. с англ. Т 1. — М.: ИЛ, 1960. — 738 с.

7. Карножицкий В. В. Органические перекиси / Под ред. А. Н. Несмеянова — М.: Изд-во ин. лит-ры, 1961. — 154 с.

8. Гусева Г. В., Антина Е. В., Березин М. Б. и др. Энтальпии растворения ацетилацетонатов кобальта(П) и меди(П) в органических растворителях. // Журн. физ. хим. — 2005. — Т. 79, № 6. — С.1048-1051.

9. Вемфорд К. Металлорганические производные переходных металлов как инициаторы свободнорадикальной полимеризации. // В кн.: Реакционная способность, механизм реакций и структура в химии полимеров. — М.: Мир, 1977. — С. 114—135.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.