DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.11.66978

ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ (IV) З 2-ІМІДАЗОЛІДІНОНОМ І БІУРЕТОМ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ

R. E. Khoma, A. A. Shestaka, V. O. Gelmboldt

Анотація


Методом рН-метричного титрування вивчена взаємодія в системах «оксид сірки (IV) — 2-імідазолідінон (біурет) — вода». Встановлено утворення молекулярних і аніонних комплексів, склад та стійкість яких залежить від природи і концентрації компонентів у розчині, а також температури та електронних характеристик комплексів.


Ключові слова


оксид сірки (IV), аміди, водні розчини

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Эннан Б. А., Кац Б. М. Аддукты тетрафторида кремния // Успехи химии. — 1974. — Т. 43, № 7. — С. 1186-1206.

2. Эннан А. А., Гельтбольдт В. О. Тетрафторид кремния в реакциях с органическими основаниями. — Одесса: Экология, 2005. — 160 с.

3. Гельтбольдт В. О., Хома Р. Е, Эннан А. А. Органические основания в процессах улавливания и утилизации оксида серы (IV) (обзор) // Энерготехнологии и ресурсосбережения. — 2008. — № 4. — С. 51-58.

4. Хома Р. Е., Никитин В. И., Гавриленко М. И. О взаимодействии диоксида серы с водными растворами карбамида // Ж. прикл. химии. — 2003. — Т. 76. — № 4. — С. 533-537.

5. Хома Р. Е., Гавриленко М. И., Никитин В. И. Взаимодействие диоксида серы с водными растворами амидов // Ж. общ. химии. — 2005. — Т. 75. — № 5. — С. 771-777.

6. Хома Р. G. Кислотно-основна взаємодія діоксиду сірки з водними розчинами амідів // Дис... канд. хім.наук. — Одеса, 2005. — 153 с.

7. Amendola V., Mez D. E.-G., Fabbrizzi L., Licchelli M. What anions do to N-H-containing receptors // Acc. Chem. Res. — 2006. — Vol. 39, № 5. — P. 343-353.

8. Общая органическая химия: В 12 т. / Под ред. Д. Бартона, У.Д. Оллиса: Пер. с англ.— М.: Химия, 1983. — Т. 2: Кислородсодержащие соединения — 856 с.

9. Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р. Равновесия в растворах: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. — 360 с.

10. Общая органическая химия: В 12 т. / Под ред. Д. Бартона, У. Д. Оллиса: Пер. с англ.— М.: Химия, 1983. — Т.4: Карбоновые кислоты и их производные. Соединения фосфора.— 727 с.

11. Хома Р. Е., Гавриленко М. И. Анионные комплексы — продукты взаимодействия в системах «SO2 — карбамид (ацетамид) — Н20» // Ж. общ. химии (в печати).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.