DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.4(52).43819

ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ

G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina

Анотація


Наведено результати багаторічних (2000-2013 рр.) досліджень рівня забруднення по-верхневого шару донних відкладень південної частини Куяльницького лиману важкими металами (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, V, Mn.Fe, Al). Показано, що просторовий розподіл металів залежить як від розташування локальних джерел антропогенного забруднення, так і механічного складу і типів донних відкладень. Виконано оцінку рівня техногенного за-бруднення методом порівняння середньобагаторічних та середньорічних концентрацій з природними кларками літосфери.

Ключові слова


Куяльницький лиман, донні відкладення, важкі метали, міграція, геохімічний фон

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чурсина О.Д., Васильева Т.В. К вопросу о миграции и аккумуляции тяжелых металлов в системе «почва – растения // Сб. науч. трудов «Экологические проблемы промышленных городов», часть 2. / Под ред. проф. Т.И. Губиной. – г. Саратов, 2009 г. – С. 274-277.

2. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Чурсина О.Д.. Тенденции накопления тяжелых металлов в компонентах окружающей среды территории курортного комплекса «Куяльник-Лузановка» // Зб. докл. та наук. статей « Екологія міст та рекреаційних зон. – Одеса: «ІНВАЦ», 2009. – С. 210-215. 

3. Шихалеева Г.Н., Эннан А.А., Бабинец С.К., Чурсина О.Д.. Миграция и аккумуляция свинца в водной экосистеме Куяльницкого лимана // Вестник ОНУ. Химия. – 2009. – Т.14. – Вип.11. – С. 81 -91.

4. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н. , Адобовский В.В., Шихалеев И.И., Кирюшкина А.Н. Причины и последствия деградации экосистемы Куяльницкого лимана // Вестник ОНУ. Химия. – 2014. – Т.17. – Вып. 3(43). – С. 62-71.

5. Шихалеева Г.Н., Эннан А.А., Бабинец С.К., Чурсина О.Д. Влияние автотранспорта на состояние при-родной среды курортного комплекса «Куяльник-Лузановка» //Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том 5. – Херсон:Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2009. – С.58-59.

6. Шихалеева Г.Н., Эннан А.А., Чурсина О.Д., Шихалеев И.И. Динамика гидрохимических показателей состояния поверхностных вод бассейна Куяльницкого лимана / Вестник ОНУ. Химия. – 2011. – Т. 16. – Вып.14. – С. 55-62.

7. Мур Дж.В., Рамамурти. Тяжелые металлы в природных водах. М.:Мир, 1987.–140 с.

8. Линник П.Н.,Набиванец Б.И. Формы миграции метал лов в природных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1987.–270 с.

9. Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., Шихалеев И. И., Чурсина О. Д., Кирюшкина А. Н. Эколого-геохимическая оценка экосистемы Куяльницкого лимана // Вестник ОНУ. Химия. – 2012. – Т.17. – Вып. 3 (43). – С. 62-71

10. Симонова В.И. Атомно-абсорбционные методы определения элементов в породах и минералах.– Новосибирск: Наука,1986. – 543 с. 

11. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. –М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С.6. 

12. Шихалеева Г.Н, Эннан А.А., Чурсина О.Д., Шихалеев И.И., Кирюшкина А.Н., Кузьмина И.С. Многолетняя динамика водно-солевого режима Куяльницкого лимана // Вестник ОНУ. Химия. – 2013. – Т.18,вип.3(47). – С.67-78.

13. Щукарев, С. А. Коллоидно-химическая теория соленых озер / С. А. Щукарев, Т. А. Толмачева. // Журнал Русского физико-химического общества. –1930. –Т. 63. –В. 4. – С. 98–124.

14. Никаноров А.М. Правило Оддо–Гаркинса и распространенность химических элементов в пресно-водных экосистемах // ДАН. Том 426. – 2009, № 1. – С. 110–114.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.