DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.12.38519

ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ(VI) З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ МОНОЕТАНОЛАМІНУ

R. Е . Khoma, А. А. Shestaka, В. О. Гельмбольдт

Анотація


Показано, що хід кривих рН-метричного титрування водних розчинів моноетаноламіну (МЕА) газоподібним SO2 не залежить від вихідної концентрації МЕА та має аналогічний характер. Запропонована схема процесів, що реалізуються в реакційному середовищі SO2 — МЕА — Н2О. Хемосорбція завершується при співвідношенні SO2:МЭА = n:m (n = 1,1¸1,2; m = 1,0) та рН 2,10¸2,40.

Ключові слова


оксид сірки(IV), моноетаноламін, водні розчини, «онієві» сульфіти

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. — М.: Мир, 1997. — 232 с.

2. Очистка технологических газов / Под ред. Семеновой Т. А., Лейтеса И. Л. — М.: Химия, 1977. — 488 с.

3. Гельмбольдт В. О., Хома Р. Е., Эннан А. А. Органические основания в процессах улавливания и утилизации оксида серы (IV) (обзор) // Энерготехнологии и ресурсосбережения. — 2008. — № 4. — С. 51—58.

4. Хома Р. Е., Шестака А. А., Гельмбольдт В. О. Состав и относительная устойчивость продуктов взаимодействия оксида серы (IV) c водными растворами этаноламинов // Вопросы химии и хим. технологии. — 2009. — № 5. — С. 86—89.

5. Шестака А. А. Хемосорбция оксида серы (IV) водными растворами этаноламинов // Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні К аразінські читання — 2010». — Харків, 19—22 квітня 2010 р.

6. Хома Р. Е., Никитин В. И., Гавриленко М. И. О взаимодействии диоксида серы с водными растворами карбамида // Ж. прикл. химии. — 2003. — Т. 76. —№ 4. — С.533—537.

7. Хома Р. Е., Гавриленко М. И., Никитин В. И. Взаимодействие диоксида серы с водными растворами амидов // Ж. общ. химии. — 2005. — Т. 75. — № 5. — С. 771—777.

8. Ruslan E. Khoma, Alexander A. Shestaka, Alim A. Ennan, Vladimir O. Gelmboldt. Mathematical modeling of the complexation in the systems «sulphur dioxide— ethanolamines — water» // Int. Conf. dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova: Book of Abstracts. May 26—28, 2009, Chisinau, Moldova. — P. 92.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.