DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2011.13.38058

Синтез та будова різнометальних Gе-Со комплексів з піридиноїлгідразонами 2-гідроксиарилальдегідів

N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina

Анотація


Методом «самозбірки» реагуючих компонентів у системах «GeCl4 — піридиноїлгідразони 2-гідроксибенз- (альфа-, бета-, гама-H2Ls) та 2-гідрокси-1-нафтальдегідів(Н2Lnf— СоСl2 — мета­нол» було синтезовано комплекси: [Co(Cl)(H20)(u-Ls)2Ge]Cl 2Н2О (I-III) и [Со(Сl)(Н2O) (M-Lnf)2Ge]Cl 2Н2О (IV-VI) i встановлено тип їx електролітичної дисоціації та характер термолізу. Методами ІЧ спектроскопії, СДВ та вимірюванням магнітної сприйнятливоеп встановлено, що в (I-VI) два ліганди є містковими, знаходяться у двічі депротонованій формі (Ls2-, Lnf2-), тридентатно зв’язуються з атомом германію (О(С-О)-N(CH-N)(Рh-О)) та монодентатно з іоном кобальту через піридиновий атом нітрогену. При цьому зберігається октаедричний поліедр германію (GeО4N2) та формується тетраедричний у кобальта.

Ключові слова


гідразони, тетрахлорид германію (GeCl4), кобальт (II), комплексоутворення, різнометальні комплекси

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Сейфуллина И.И. О комплексообразовании GeCl4 с салицилальгидразонами бета- и гамма-пиридинкарбоновых кислот (H2Ns, H2Is) В метаноле. Кристаллическая и молекулярная структура [GeCl2(NsHCl)СН3ОН]СН3ОН // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Старикова З.А. Журн. неорган. химии. - 2004. - Т.49, № 3. - С.401-407.

2. Сейфутина ИМ. Особенности комплексообразования тетрахлорида германия с азот- и кислородсодержащими амполидентатными лигандами // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Марцинко Е.Э. Коорд. химия.- 2004. - Т. 30, №3. - С. 228-234.

3. Сейфутина ИМ. О комплексообразовании GeCl4 c альфа-, бета-, гамма-пиридиноил-(о-R-бензоил)гидразонами салицилового альдегида (H2Ls, R-H2Bs, где R=H, ОН, NH2) в бензоле. Кристаллическая и молекулярная структура [Ge(2-NH2 Bs)2]xCH3OH // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Старикова З.А. Журн. неорган. химии. - 2005. -Т. 50, №.7.-С. 992-998.

4. Сейфутина ИМ. Особенности взаимодействия GeCl4 с пиколиноилгидразоном салицилового альдегида (H2Ps). Кристаллическая и молекулярная структура [GeCl2(CH3OH)(PsxH2O)]*O,5CH3OH // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Старикова 3.А. Журн. неорган. химии. - 2005. - Т. 50, №.11. - С. 1676-1682.

5. Сейфуллина И.И. Бисхелаты Ge(IV) с пиридиноилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида. Кристаллическая и молекулярная структура комплекса с изоникотиноилгидразоном (H2Inf) - [Ge(InfxHCl)2] х5Н20 // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В., Шишкин О.В., Зубатюк Р.И. Журн. неорган. химии. - 2007. - Т. 52, №4. - С. 486.

6.Сейфуллина И.И. Новый этап в развитии координационной химии ароил-(пиридиноил)гидразонов замещенных бенз-(1-нафт)альдегидов // Сейфуллина И.И., Шматкова Н.В. Вісник ОНУ - 2007.- Т.13, №2. С. 5-26.

7.Вайсбергер А. Органические растворители. Физические свойства и строение: Пер. с англ./ Вайсбергер А., Проскауэр Э., Риддик Дж., Туле Э. - М.: ИЛ, 1958.-519 с.

8.Вейганд-Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии / Вейганд-Хильгетаг. - М.: Химия, 1968. - 944 с.

9. Ключников Н.Г. Руководство по неорганическому синтезу / Ключников Н.Г.- М.: Химия, 1965. - 104 с.

10. Geary W.J. The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination com-pounds // Geary W.J. Coord. Chem. Rev. - 1971. - № 7. - P.81-122.

11. Dutta R.L. Coordination chemistry. Chemistry of acyl, aroyl, heteroaroylhydrazones and related ligands // Dutta R.L., Hossain Md., Munkir. J. of Scientific and Ind. Research. - 1985. - Vol.44. - P.635-674.

12. Наканиси К Инфракрасные спектры и строение органических соединений: Пер. с англ./ Наканиси К. - М.: Мир, 1965.-216 с.

13. Накамото К Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений: Пер. с англ. / Накамото К. - М.: Мир, 1966. - 411 с.

14. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Беллами Л. - М.: ИЛ, 1963. - 590 с.

15. Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений / Ливер Э. - М.: Мир, 1987. - Т.2 - 443 с.

16. Зеленцов В.В. Магнетохимия и электронная спектроскопия координационных соединений кобальта (II) // Зеленцов В.В., Богданов А.П. Журн. неорган. химии. - 1976. - Т. 21, №8. - С. 2003-2021.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.