DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.1(41).32064

КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ В ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ «ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛ – ДИПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК – ВОДНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИХ КАТІОНІВ»

A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya, Е. А. Lavreka

Анотація


Виконано порівняльний аналіз кінетики масопереносу з водної фази гідроксоформ легкогідролізованих катіонів (ЛГК – Bi3 +, Sb3 +, Ti4 +, Al3 +, Ga3 +, In3 +, Fe3+ і Сr3+) на поверхню диметилхлорсиланаеросилу (ДМХСА), імпрегнованого ацетоном, і його немодифікованого аналогу – аеросилу А-300. Показано, що кінетика масопереносу ЛГК в гетерогенній системі «ДМХСА – диполярний розчинник – водний розчин ЛГК» лімітується процесами утворення сорбційноактивних нейтральних гідроксоформ в результаті гідролізу ЛГК в глибині водного розчину. Сам екстракційно-сорбційний процес переходу гідроксоформ в тонкий шар імпрегнованого диполярного розчинника-гідрофілізатора і подальше закріплення їх на залишкових гідрофільних силанольних групах протікає досить швидко. Для А-300 кінетика масопереносу в порівнянні з ДМХСА дещо прискорюється, внаслідок реалізації на гідратованій кремнеземній матриці А-300 додаткового приповерхневого гідролізу ЛГК.


Ключові слова


кінетика; масоперенос; легкогідролізовані катіони; диметилхлорсиланаеросил

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Печенюк С. И. Сорбционно-гидролитическое осаждение платиновых металлов на оксигидратах: Дис… докт. хим. наук. – Апатиты, 1989. – 415 с.

Новиков А. И., Хамидов Б. О., Ахмедов Х. Соосаждение кобальта с гидроокисью циркония // Ж. аналит. химии. – 1974. – Т. 29, вып. 12. – С. 2442–2445.

Новиков А. И., Егорова Л. А., Пак Г. Зависимость между гидролизом элементов группы III-А и их сорбцией оксидом железа (III)// Ж. аналит. химии. – 1977. –Т. 32, вып. 11. – С. 2162–2167.

Артюхин П. И.О равновесии сорбции микроэлементов гидроксидами //Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. – 1982. – Вып. 1. – С. 53-59.

Чеботарев А. Н., Рахлицкая Е. М., Ковалева А. Г. Сорбция легкогидролующихся элементов ги-дратированными оксидами кремния (IV), олова (IV) и титана (IV). // Вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, вип.5. – С. 97–110.

Das O., Roy U. S. Extraction chromatographic studies of aluminium (III) with versotic acid and its analytical applications.// J.Indian Chem. Soc. – 1998. – T.75. – Р. 467–469.

Чеботарев А. Н., Рахлицкая Е. М. Адсорбциолнные свойства диметилхлорсиланаэросила, моди-фицированного диполярным растворителем // Укр. хим. журнал. – 2010. – Т. 76, № 9. – С. 36–42.

Юртов Е. В., Королева М. Ю. Экстагирующие эмульсии для извлечения веществ из водных сред. // Успехи химии. – 1991. – Т. 60, вып. 11. – С. 2422 – 2445.

Назаренко В. А., Антонович В. П., Невская Е. М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных раство-рах. – М.: Атомиздат, 1979. – 192 с.

Марченко З. Фотометрическое определение элементов. – М.: Мир, 1971. – 234 с.

Скопенко В. В., Савранський Л. І.Координаційна хімія: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 336 с.

 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.