КИСНЕВИЙ ЕЛЕКТРОД НА ОСНОВІ ДЕЯКИХ ПОРФІРИНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov

Анотація


Методом циклічної вольтамперометрії вивчено окислювально-відновну поведінку 5,10,15,20-тетрафенілпорфірину, 5,10,15,20-тетра-(4-метоксифеніл)-порфірину, 5,10,15,20-тетра-(3,5-ди-третбутилфеніл)-порфірину, 10,15,20-трифеніл-1-оксонафто-[2,3,4-c,d] порфірину, 5,10,15,20-тетра-(пентафторфеніл)-порфірину та їх комплексів з Co (II), Mn (III), Fe (III) у складі кисневого газодифузійного електрода в лужному розчині. Досліджено ресурсні можливості електродів в умовах циклічного навантаження. Установлено ряд активності каталізаторів в залежності від центрального атома та замісників.


Ключові слова


кисневий електрод; порфірини; циклічна вольтамперометрія

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Самолетов О. В., Базанов М. И., Евсеев А. А., Петров А. В. и др. Электрохимические и электрока-талитические свойства β-октабром-мезо-тетрафенилпорфирина и его μ-оксодимерного комплекса с железом // Изв. Вузов. Химия и хим. технология. – 2004. – Т. 47, вып. 10. – С. 21-23.

Евсеев А. А., Базанов М. И., Галанин Н. Е., Петров А. В. и др. Электрохимические и электроката-литические свойтсва мезо-фенилзамещенных кобальтовых комплексов тетрабензопорфина // Там же. – 2004. – Т. 47, вып. 10. – С. 24-27.

Джамбек А. А., Джамбек О. И., Макордей Ф. В., Жилина З. И., Ишков Ю. В. Электрохимическое исследование комплекса Mn (III) с 5,10,15,20-тетрафенилпорфирином в составе кислородного газодиффузионного электрода // Укр. хим. журн. – 2006. – Т.72, № 2. – С. 101-104.

Джамбек А. А., Джамбек О. И., Макордей Ф. В., Ишков Ю. В., Блайда И. А. Перезаряжаемый кислородно-цинковый элемент с катодом на основе неметаллических электрокатализаторов // Ж. «Энерготехнологии и ресурсосбережение». 2010. № 3. С. 34-37.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.1(41).32059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.