DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.1(41).32031

ТЕМПЛАТНА КОНДЕНСАЦІЯ В СИСТЕМАХ ТИПУ «ГІДРАЗИДИ – SnCl 4 – АЛЬДЕГІДИ – CH3 CN»

N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Divakova, A. V. Mazepa

Анотація


Вивчено продукти взаємодії в системах «гідразиди 2-R-бензойних, 3-R-2-нафтойних (R = H, OH) кислот – SnCl4 – R’- бензойні альдегіди (R’=H, 4-N(CH3)2) – CH3CN» і встановлено, що в випадку (R, R’ = H) виділяються гідразони (HL), а у всіх інших – комплекси-неелектроліти з ними, складу [SnCl4(HL)]·n CH3CN(n = 1 (I), 2 (II); R = ОН, R`= H) и [SnCl4(L∙H)]·n CH3CN (n = 0, 1; R = H, ОН, R`= 4-N(CH3)2 (III-VI). У комплексах реалізується бідентатна O(C=O/C-O), N(CH=N) – координація кетонної (R` = H) або енольної, протонованої по третичному атому Нітрогену альдегідного фрагменту (R` = 4-N(CH3)2) форми ліганду. Деструкція I-VI починається дегідрохлоруванням, проте у разі I, II видалення хлору протікає в одну стадію в інтервалі 230-310 °С, а в разі III -VI – в дві і при більш високих температурах (280-310 і 320-405 °С). Досліджено поведінку I - VI під дією електронного удару.


Ключові слова


кислота Льюїса (SnCl4 ); гідразиди; гідразони; темплатна конденсація; координаційні сполуки

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гарновский А.Д., Васильченко И.С., Гарновский Д.А.Современные аспекты синтеза металлоком-плексов. Основные лиганды и методы. – Ростов на/Д.: ЛаПО, 2000. 355с.

Кукушкин Ю.Н.Реакционная способность координационных соединений. – Л.: Химия, 1987. 288с.

Шматкова Н.В., Сейфуллина И.И., Согомонян В.Г., Самбурский С.Э.Продукты взаимодействия SnCl4 с R-бензоилгидразонами бенз-(р-N,N-диметиламинобенз)альдегидов в ацетонитриле // Вісник ОНУ. Хімія. – 2010. – Т. 15, №.3. – С.77-84.

Wajid Rehman, Amin Badshah, Musa Kaleem Baloch, Saqib Ali. Synthesis, сharacterization and biological screening of Tri-benzyl tin((IV) сomplexes of Some Schiff bases // J. of the Chinese Chem. Soc. – 2004. – Vol. 51. – P. 929-934.

Sevim Rollas, Ş. Guniz Kucukguzel. biological Activities of hydrazone Derivatives // Molecules. –2007. – Vol.12.– P. 1910-1939.

Зінченко О.Ю., Шматкова Н.В., Філіпова Т.О., Сейфулліна І.Й., Подуст В.С. Антибактеріальна активність ізонікотиноїлгідразону саліцилового альдегіду та його комплексів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №1(5). – С. 44-55.

Ключников Н.Г.Руководство по неорганическому синтезу. – М.: Химия, 1965. – 104 с.

Geary W.J.The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterization of coordination compounds // Coord. Chem. Rev. – 1971. – № 7. –P.81-122.

Наканиси К.Инфракрасные спектры и строение органических соединений. – М.: Мир, 1965. – 216 с.

Narang K.K., Aggarwal A.Salicylylaldehyde salicylhydrazone complexes of some transition metal ions // Inorg. Chim. Acta. – 1974. – Vol.9. – P.137-148.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.