DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2013.1(45).31683

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСУ 1,5-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНАТУ ХРОМУ(ІІІ) КАТІОНІТАМИ КУ-2-8 І КБ-4П-2 З ВОД РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ

Н. M. Guzenko

Анотація


За допомогою динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну кількості вилученого комплексу 1,5-дифенілкарбазонату хрому(ІІІ), а також коефіцієнту швидкості процесу сорбції встановлені особливості механізму формування адсорбційних шарів на поверхні іонообмінників КУ-2-8 і КБ-4п-2 у присутності суми неорганічних іонів, характерних для природних і стічних вод.

Ключові слова


хром(VІ); 1,5-дифенілкарбазид; сорбція; кінетика

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коган В. Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии / В. Б. Коган – Л.: Химия, 1977. – 592 с.


Веницианов E. В. Оптимизация динамического сорбционного концентрирования в аналитической химии / E. В. Веницианов, И. Б. Ковалев, Г. И. Цизин // В сб.: Теор. и пр. сорбц. процессов. Межвузовский
сб. науч. трудов. – Ворнеж.: Воронежск. гос. университет. – № 23. – 1998. – С. 24.


Синявский В. Г. Селективные иониты. – Киев: Техника, 1967. – 166 с.


Кокотов Ю. А. Иониты и ионный обмен. – Л.: Химия, 1980. – 152 с.
 

Адсорбция органических веществ из воды / [Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г.]. − Л.: Химия, 1990. − 256 с.
 

Лурье А. А. Сорбенты и хроматографические носители. – М.: Химия, 1978. – 320 с.
 

Чеботарьов О. М., Гузенко О. М., Щербакова Т. М. Вивчення кінетики сорбції комплексу дифенілкарбазонату хрому (III) на катіоніті КУ-2-8 // Віснік ОНУ. Серія Хімія. – 2002. – Т.6. – Вип.7–8. – С.73–78.
 

Чеботарёв А. Н., Гузенко Е. М., Постыка А. И. и др. Сорбционное извлечение хрома(VI) в виде его комплекса с 1,5-дифенилкарбазидом сорбентом КБ-4п-2 в динамическом режиме // Міжнар. науково-
практ. конф. «Екологічні проблеми чорного моря». Збірник докладів та статей. − Одеса. – 27-28 жовтня, 2011. − С. 220–223.
 

Чеботарёв А. Н., Гузенко Е. М. Влияние солевых ионов природных и сточных вод на реакции взаимодействия и сорбционное извлечение хрома(vi) в виде его комплексов с 1,5–дифенилкарбазидом и кармоазином // Вестник ОНУ. Сер. Химия – 2010. – Т. 15. – Вып. 12–13. – С. 80–85.
 

Чеботарёв А. Н., Гузенко Е. М. Влияние макросостава природных и сточных вод на извлечение хрома(VI) в виде его комплексов с редокс-реагентами в динамическом режиме // Вопросы химии и хим. технологии.– 2012. – № 1. – С. 114–118.

Методы спектрофотометри в УФ и видимой областях в неорганическом анализе / З. Марченко, М. Бальцежак. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 711 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.