DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2013.1(45).31456

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ Sn(IV) З ГІДРОКСИКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ

I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko

Анотація


В статті представлено огляд літератури, який відноситься до комплексних сполук стануму (IV) з гідроксикарбоновими кислотами. Наведено результати досліджень комплексоутворюючої здатності кислоти Льюїса – тетрахлориду стануму (IV) в сукупності з йонами s-, d-металів по відношенню до гідроксикарбонових кислот, які були отриманні в останні роки на кафедрі загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І. Мечникова.

Ключові слова


тетрахлорид стануму; лимонна кислота; ксиларова кислота; гомо- і гетерометалічні (s-, d-) координаційні сполуки стануму (IV); кристалічна структура

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сейфуллина И.И, Песарогло А.Г., Марцинко Е.Э. и др.Бисцитратогерманатные комплексы с органи-ческими катионами. Кристаллическая структура (HNic)2[Ge(HCit)2]3Н2О // Журн. неорган. химии. – 2006. – Т. 51, №12. – С. 2010-2017.

Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г., Марцинко Е.Э. и др.Синтез, свойства и кристаллическая структура гидрата бис(цитрато)германата дифенилгуанидиния (HDphg)2[Ge(HCit)2]•1.08Н2О // Журн. неорган. хи-мии. – 2007. – Т. 2, № 4. – С. 550-555.

Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Миначева Л.Х. и др. Синтез, свойства, молекулярная и кристалли-ческая структура тетрагидратадиантипирилметаний бис(m-тартрато) дигидроксо-дигерманата (IV) (HDam)2[Ge2(m-Tart)2(OH)2].4H2О // Журн. неорган. химии. – 2008. – Т. 53, № 11 – С. 1814-1822.

Pesaroglo A.G., Martsinko E.E., Seifullina I.I. et al. The Coordination Polymer Triaquabarium- -bis(citrato)germanate Trihydrate: Synthesis, Properties, Molecular and Crystal Structure of {[Ge( -HCit)2Ba(H2O)3]•3H2O}n// Rus. J. of Inorg. Chem. – 2010. – Vol. 55, №.9. – P. 1366-1372. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023610090068 

Марцинко Е.Э., Песарогло А.Г., Сейфуллина И.И. и др. Бис(цитрато)германаты двухвалентных 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Zn). Кристаллическая и молекулярная структура [Fe(H2O)6][Ge(НCit)2]×4H2O // Журн. неорган. химии. – 2011. – Т. 56, № 8. – С. 1247-1253. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023611080171 

Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г. Получение и характеристика разнометалльных ком-плексов s(Na, K, Mg, Ca, Sr)-металлов на основе бис(цитрато)германатной кислоты // Укр. хим. журн. – 2011. – Т. 77, № 9. – С. 3-6.

Марцинко Е.Э., Песарогло А.Г., Миначева Л.Х. и др.Синтез, свойства, молекулярная и кристалличе-ская структура дигидрата бис(диаквакупрато-μ3

-тригидроксиглутарато) германата(IV) гексааквамеди(ІІ) [Cu(H2O)6][Ge(μ3-Thgl)2{Cu(H2O)2}2]2H2O // Журн. неорган. химии. – 2011. – Т. 56, № 2. – С. 228–234.

Марцинко Е.Э., Миначева Л.Х., Сейфуллина И.И. и др. Гетероядерные бис(m-тригидроксоглуторато)ди-гидроксодигерманаты (IV) щелочных металлов. Кристаллическая и молекулярная структура К4[Ge2(m-Thgl)2 (OH)2]∙4Н2О // Журн. неорган. химии. – 2012. – Т. 57, № 3. – С. 393-400.

Лук’янчук В.Д., Сейфулліна І.Й., Висоцький А.А. и ін.Скринінг і порівняльна оцінка церебропротекторної активності координаційних сполук германію на моделі закритої черепно-мозкової травми // Ліки. – 2006. – № 5-6. – С. 38-41.

Варбанец Л.Д., Рзаева О.Н., Сейфуллина И.И. и др.Влияние координационных соединений германия на активность ряда гликозидаз // Мікробіол. журн. – 2007. – Т.69, №3. – С.11-18.

Пат. № 20555 u, Україна, МПК(2006) А62К 35/30. Спосіб фармакологічної корекції закритої черепно-мозкової травми / Лук’янчук В.Д., Сейфулліна І.Й., Висоцький А.А., Марцинко О.Е., Пєсарогло О.Г.; № 10903; Заявл. 16.10.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.

Лук,янчук В.Д., Висоцький А.А., Марцинко О.Е. і ін.Розробка режиму дозування координаційної сполуки германію з нікотиновою і винною кислотами в умовах закритої черепно-мозкової травми методом двох факторного експерименту // Військова медицина України. – 2007. – Т. 7, № 3. – С. 80-85.

Шубчинська А.С., Варбанець Л.Д., Сейфулліна І.Й. і ін.Вплив координаційних сполук германію на біосинтез і активність протеаз Bacillus sp. та Yarrowia lipolytica // Мікробіол. журн. – 2008. – Т.70, № 4. – С. 3-9.

Лук’янчук В.Д., Житіна І.О., Сейфулліна І.Й. і ін. Скринінг і порівняльна оцінка протиішемічної ефективності серед координаційних сполук германію при гострій цереброваскулярній недостатності // Фармаколог. та лікар. токсикологія. – 2010. – Т.14-15, № 1-2. – С. 61-64.

Лук’янчук В.Д., Шутка А.А., Сейфулліна І.Й. і ін.Порівняльна протигіпоксична активність координаційних сполук германію // Одеський медичний журнал. – 2010. – Т.118, №2. – С. 11-13.

Лук’янчук В.Д., Житіна І.О., Кравець Д.С. і ін.Експериментально-математичний аналіз режиму засто-сування потенційного нейропротектора ОК-7 при церебральному і ішемічному інсульті // Одеський медичний журнал. – 2011. – Т.128, №6. – С. 19-21.

Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г. і ін. Влияние бисцитратных (малатных) германиевых кислот на процесс поликонденсации малеинового ангидрида с этиленгликолем // Журн. прикл. химии – 2007. – Т 80, №10. – С. 1670-1673.

Al-Najjar A. A., Mohamed M. M. A., Shoukry M. M. et.al. Interaction of dipropultin (IV) with amino acids, peptides, dicarboxylic acids and DNA constitutes // J. Coordinat. Chem. – 2006. – Vol. 59, Is.2. – P. 193-206. http://dx.doi.org/10.1080/00958970500270786 

Gajda-Schrantz K., Nagy L., Kuzmann E. et al. Coordination sphere symmetry of di-n-butyltin(IV) complexes containing ligands with {O,O} donor atoms // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 1998. – Vol. 232, № 1-2. – P. 151-158. http://dx.doi.org/10.1007/bf02383732 

Nagy L., Pellerito L., Fiore T. et al. Equilibrium, Structural and Biological Activity Studies on [Organotin(IV)]n+ Complexes // Advances in Organometallic Chem.– 2008. – Vol. 57. – P. 353-447. http://dx.doi.org/10.1016/s0065-3055(08)00004-x 

Pellerito L., Nagy L. Organotin(IV)n+complexes formed with biologically active ligands: equilibrium and structural studies, and some biological aspects // Coordinat. Chem. Rev.– 2002. – Vol. 224. – P. 111–150. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-8545(01)00399-x 

Buck B., Mascioni A., Que L. et al. Dealkylation of Organotin Compounds by Biological Dithiols: Toward the Chemistry of Organotin Toxicity // J. Am. Chem. Soc. – 2003. – Vol. 125, № 44. – Р. 9-15. http://dx.doi.org/10.1021/ja0354723 

Saxena A. K., Miller L., Huber F. Organotin compounds and cancer chemotherapy // Appl. Organometal. Chem. – 2003. – Vol. 17, № 10. – Р. 781–787.

Gielen M., Biesemans M., Willem R. Organotin compounds: from kinetics to stereochemistry and antitumour activities // Appl. Organometal. Chem. – 2005. – Vol. 19, № 4. – Р. 440–450. http://dx.doi.org/10.1002/aoc.771 

Gielen M. Tin-based antitumour drugs // Appl. Organometal. Polym. – 2005. – Vol. 19. – Р.440-447.30

Gianguzza A., Giuffre О., Piazzese D. et al. Aqueous solution chemistry of alkyltin(IV) compounds for speciation studies in biological fluids and natural waters // Coordinat. Chem. Rev. – 2012. – Vol. 256. – P. 222-239.

Скальный А. В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. – М.: Мир, 2004. – 215 с.

Ленский А.С. Белавин И.Ю., Быликин С.Ю. Биофизическая и бионеорганическая химия. – М.: МИА, 2008. – 408 с.

Киселёв Ю. М., Добрынина Н. А. Химия координационных соединений. – М.: Академия, 2007. – 343 с.

Gajda-Schrantz K., Nagy L., Fiore T. et al. /Equilibrium and spectroscopic studies of diethyltin(IV) complexes formed with hydroxymono- and di-carboxylic acids and their thioanalogues //J. Chem. Soc. – 2002. – Р. 152–158. http://dx.doi.org/10.1039/b105263m 

Gajda-Schrantz K., Nagy L., Kuzmann E. et al. Symmetry of the co-ordination sphere ofdi-n-butyltin(IV) in complexes withsulfanylcarboxylic acids // J. Chem. Soc. – 1997. – №12. – Р. 2201-2206. http://dx.doi.org/10.1039/a608136c 

Foti C., Gianguzza A., Sammartano S. Interaction of alkyltin (IV) compounds with ligands of interest in the speciation of natural fluids: carboxylate and hydrocarboxylate complexes of monomethylintin (IV) trichloride // Soc. Chim. Italiana. – 2002. –Vol. 92, № 7-8. – Р. 705-715.

Cardiano P., Giuffre O., Pellerito L. et. al. Thermodynamic and spectroscopic study of the binding of dimethyltin(IV) by citrate at 25◦C // Appl. Organometal. Chem. – 2006. – Vol. 20. – P. 425–435. http://dx.doi.org/10.1002/aoc.1076 

Arena G., Contino A., Musumeci S. et al. Formation and Stability Constants of Dimethyltin(IV) Complexe Tripolyphosphate, and Nitrilotriacetate in Aqueous Solution // J. Chem. Soc. – 1990. – P. 3383-3387. http://dx.doi.org/10.1039/dt9900003383 

De Robertis A., Gianguzza A., Giuffre O. et al. Interaction of methyltin(IV) compounds with carboxylate ligands. Part 1: formation and stability of methyltin(IV)–carboxylate complexes and their relevance in speciation studies of natural waters // Appl. Organometal. Chem. – 2005. – Vol. 20. – P. 89–98. http://dx.doi.org/10.1002/aoc.1012 

De Stefanoa C., Gianguzza A., Giuffr’ea O. et al. Interaction of methyltin(IV) compounds with carboxylate ligands. Part 2: formation thermodynamic parameters, predictive relationships and sequestering ability // Appl. Organometal. Chem. – 2008. – Vol. 22. – P. 30–38. http://dx.doi.org/10.1002/aoc.1346 

Запольный А.Е., Храмов А.С., Глебов А.Н. Исследование комплексообразования олова (IV) с d-винной кислотой методами мессбауэровской спектроскопии и поляриметрии // Коорд. химия. – 1992. – Т. 18, №8. – С. 835-839.

Deacon P. R., Mahon M. F., Waterflied P. C. Synthesis and characterization of tin (II) and tin (IV) citrates // J. Chem. Soc. Dalton Trans. – 1997. – Р. 3705-3712. http://dx.doi.org/10.1039/a704511e 

Ma C. L., Zhang S. L., Zhang R. F. Chiral self-assembly of triorganotin complexes: Syntheses, characterization, crystal structures and antitumor activity of organotin(IV) complexes containing (R)-(+)-methylsuccinic acid, (S)-(+)-methylglutaric acid and L-(-)-malic acid ligands // Polyhedron. – 2012. – Vol. 31. – P. 478–485. http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2011.10.010 

Zhang Rufen, Ren Yun, Wang Qingfeng et al. Syntheses and Characterization of 2D and 3D Organotin Polymer with Phenylsuccinic Acid and Trimethyltin Chloride Under Different Conditions // J. Inorgan. Organometal. Polym. – 2010. – Vol. 20. – P. 399–404. http://dx.doi.org/10.1007/s10904-010-9330-4 

Ma C., Wang Q., Zhang R. Self-Assembly of Triorganotin Complexes: Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of Dinuclear, 1D Polymeric Chain, and 2D Network Polymers Containing Chiral (+)-(1R,3S)-Camphoric Acid and meso-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Ligands // European J. Inorgan. Chem. – 2008. – №11. – Р. 1926–1934. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.200701211 

Li Shun-Li, Ping Guang-Ju, Liu Jie et al. A novel chiral 3D supramolecular framework based on organooxotin cluster // Inorg. Chem. Commun. – 2008. – Vol. 11. – P.220-228.  http://dx.doi.org/10.1016/j.inoche.2007.11.009 

Tiekink E. R. Structural chemistry of organotin carboxylates: a review of the crystallographic literature // Appl. Organometal. Chem. – 1991. – Vol. 5, № 1. – Р. 1-23. http://dx.doi.org/10.1002/aoc.590050102 

Zhang P. L., Gao W. Y., Turner S. Gleevec (STI-571) inhibits lung cancer cell growth (A549) and potentiates the cisplatin effect in vitro // Mol. Cancer. – 2003. – Vol.2. – P. 40-48.

Gajda-Schrantz K., Nagy L., Kuzmann E. et al. Coordination sphere symmetry of di-n-butyltin(IV) complexes containing ligands with {O,O} donor atoms // J. Radioanalyt. Nucl. Chem.– 1998. – Vol. 232, № 1. – Р. 151 – 158. http://dx.doi.org/10.1007/bf02383732 

Gervasi C. A., Alvarez P. E., Fiori Bimbi M. V. et al. Comparative cyclic voltammetry and SEM analysis of tin electrodes in citrate buffer solutions // J. Electroanal. Chem. – 2007. – Vol. 601, № 1-2. – P. 194–204.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2006.11.019 

Gervasi C.A., Fiori Bimbi M.V., Alvarez P. E. et al. Characterization of anodic tin passive films formed in citrate buffer solutions // J. Electroanalyt. Chem. – 2009. – Vol. 625, № 1. – P. 60–68.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2008.10.013 

Gervasi C. A., Palacios P. A., Fiori Bimbi M. V. Electrochemical studies on the anodic behavior of tin in citrate buffer solutions // J. Electroanal. Chem. . – 2010. – Vol. 639, № 1-2. – P. 141–146.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2009.12.002 

Bichara L. C., Bimbi M. V., Gervasi C. A. et al. Evidences of the formation of a tin(IV) complex in citric–citrate buffer solution: A study based on voltammetric, FTIR and ab initio calculations // J. Molec. Struct. – 2012. – Р. 95–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2011.11.032 

Марцинко Е. Э., Миначева Л. Х., Чебаненко Е. А. и др. Условия образования гетерометаллических ком-плексов в системах GeCl4(SnCl4) – лимонная кислота – M(CH3COO)2– H2O. Кристаллическая и моле-кулярная структура [M(H2O)6][Ge(НCit)2]×4H2O (M= Mg, Mn, Co, Cu, Zn) и [M(H2O)6][Sn(НCit)2]×4H2O (M= Mg, Co, Ni) // Журн. неорган. химии. – 2013. – Т. 58, № 5. – С. 588-595. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x13050152 

Сергиенко В.С., Чебаненко Е.А., Марцинко Е.Э. и др. Синтез и физико-химическая характеристи-ка ксиларатного пористого Sn-Cu координационного полимера. Структура [Sn4Cu8.5(HL)2(L)4O2(OH)(H2O)12.5]×17.2H2O // Кристаллография. –2013. –Т. 58, № 2. –С. 222-227. http://dx.doi.org/10.7868/s0023476113020240 

Korsunsky V. I., Antonov P. G., Lutsko T. P. Dimeric structure of the complex anion [(SnCitr)4Pt(m-SnCitr)2Pt(SnCitr)4]6-(Citr3-= -OOC-CH2-C(OH)(COO)--CH2-COO-) with two bridging tin atoms obtained by the method of radial distribution functions of atoms in powder samples and in solution // Polyhedron. – 1992. –Vol. 11, № 11. – Р. 1403-1409. http://dx.doi.org/10.1016/s0277-5387(00)83373-2 

Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений / [пер. с англ. Л. В. Христенко]. – М.: Мир, 1991. – 536 c.

Гар Т. К., Минаев Н. А., Миронов В. Ф. и др. Инфракрасные спектры поглощения соединений германия. – М.: Наука, 1977. – 217 с.

Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. – М.: Высшая школа, 1985. – 455 с.

Feng S., Tang Y., Xiao T. Anodization, Precursor Route to Flowerlike Patterns Composed of Nanoporous Tin Oxide Nanostrips on Tin Substrate // J. Phys. Chem. – 2009. – Vol. 113. – P. 4809–4813. http://dx.doi.org/10.1021/jp809282w 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.