DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.1.69798

ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ ПАР ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ТА СОРБЦІЙНОЇ МІКРОФЛОТАЦІЇ

E. A. Streltsova, E. A. Chromysheva

Анотація


Встановлені колоїдно-хімічні закономірності вилучення іоногенних ПАР із водних розчинів методами осаджувальної та сорбційної мікрофлотації в порівнянні з методом пінного фракціонування та розроблені ефективні способи очищення техногенних розчинів, що містять ПАР. Експериментально підтверджена можливість інтенсифікації процесу флотаційного вилучення ПАР (хлориди алкіламонію та алкілпіридинію, ГІПХ-3а, цетазол, піназолін, ДДСН і сульфонол НП-3) шляхом введення в їхні розчини неорганічних осаджувачів (калій гексаціаноферат(ІІІ, ІІ)) або сорбентів (калій-манган гексаціаноферат(ІІ), н-октадекан, силіцій оксид, ферум(ІІІ) гідроксид та алюміній гідроксид). Термодинамічно обґрунтовано використання алкілсульфатів натрію в якості ефективних осаджувачів та одночасно флотаційних збирачів досліджуваних катіонних ПАР. Встановлено закономірності адсорбції іоногенних ПАР на межі розділу фаз розчин ПАР - тверде тіло.


Ключові слова


мікрофлотація; адсорбція; поверхнево-активна речовина (ПАР); осаджувач; сублат; сорбент; очищення стічних вод

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДСТУ 3812-98. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оператив­них стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств: Загальні положення. - Введ. 1999.07.01. - Офіц. вид. - К.: Держстандарт України, 1999. - 6 с.

 2. Державні санітарні правила і норми. “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”. - МОЗ України від 23.12.96 р. - № 333.

 3.      Аналитический контроль за содержанием ПАВ и сырья для них в различных объектах окружающей среды / Под ред. П.А. Петрова. - Белгород: ВНИИПАВ, 1991. - 80 с.

 4.      Справочное руководство по компонентному составу водостоков и сточных вод различных произ­водств / Л. М. Климовицкая, Ю. С. Котов, Ю. Н. Почкин, Ю. М. Дедков, В. З. Лапытова. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. - 82 с.

 5.      Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов / С. Н. Анисимова, Л. А. Лесников, Т. В. Минева, С. Ф. Ляшенко. - М.: ВНиРО, 1990. - 46 с.

 6.      Збірник офіційних текстів кодексів України. Водний кодекс України. - Львів: Інтелект-Захід, 2004. - С. 805- 842.

 7.      Когановский А. М., Клименко Н. А. Физико-химические основы извлечения поверхностно-активных веществ из водных растворов и сточных вод. - К.: Наукова думка, 1978. - 176 с.

 8.      Пушкарев В. В., Трофимов Д. И. Физико-химические особенности очистки сточных вод от ПАВ. - М.: Химия, 1975. - 144 с.

 9.      Стрельцова О. О. Фізико-хімічні основи процесу флотаційного виділення іоногенних поверхнево- активних речовин із водних розчинів та стічних вод / Одес. держ. ун-т. - Одеса: Астропринт, 1997.- 140 с.

 10.  Дерягин Б. В., Духин С. С., Рулев Н. Н. Микрофлотация: Водоочистка, обогащение. - М.: Химия, 1986. - 112 с.

 11.  Свиридов В. В. Физико-химические основы процессов микрофлотации / В. В. Свиридов, А. В. Свиридов, А. Ф. Никифоров. — Екатеринбург: ГОУ ВПО УГЛТУ: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2006. - 578 с.

 12.  Коагуляция, флокуляция, флотация и фильтрование в технологии водоподготовки / В. В. Гончарук, И. И. Дешко, Н. Г. Герасименко, А. А. Баран, И. М. Соломенцева, Т. З. Сотскова, Н. В. Ярошевская // Химия и технол. воды. - 1998. - Т. 20, № 1. - С. 19-32.

 13.  Скрылев Л. Д., Стрельцова Е. А., Скрылева Т. Л. Флотационное выделение катионных ПАВ алкил- карбоксилатами калия // Химия и технол. воды, 1998. - Т. 20, № 3. - С. 311-316.

 14.  Солдаткина Л. М. Коллоидно-химические основы флотационного выделения ионогенных ПАВ. Дис... канд. хим. наук.: 11.00.11. - Одесса, 1993. - 150 с.

 15.  Стрельцова Е. А., Хромышева Е. А. Флотационное выделение пеназолина из водных растворов и сточных вод // Вопр. химии и хим технол. - 2000. - № 1. - С. 233- 235.

 16.  Стрельцова Е. А., Хромышева Е. А. Флотационное выделение катионных ПАВ // Химия и технол. воды. - 2000. - Т. 22, № 3. - С. 259-267.

 17.  Стрельцова Е. А., Хромышева Е. А. Закономерности пенного фракционирования некоторых техни­ческих ПАВ // Вісн. Одес. націон. ун-ту. Серія «Хімія». - 2001. - Т. 6, вип. 5. - С. 123- 127.

 18.  Стрельцова Е. А., Хромышева Е. А. Флотационное выделение анионных ПАВ // Материалы меж­дународной научно-технической конференции «Современные проблемы химической технологии неорганических веществ». - Одесский госуд. политех. универ., 2001. - С. 222-225.

 19.  Абрамзон А. А. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. - Л.: Химия, 1981. - 304 с.

 20.  Стрельцова Е. А., Хромышева Е. А. Синерезис пен, стабилизированных некоторыми техническими ПАВ // Труды Одес. политех. ун-та. - 2002. - вып. 1(17). - С. 194- 196

 21.  Стрельцова E. А., Хромышева E. А. Cинерезис пен растворов поверхностно-активных веществ // Изв. вузов. Горный журнал, Eкатеринбург. - 2GG2. - № 6. - C. 94-97.

 22.  Хаскова Т. H., Кругляков П. М. Исследование уноса жидкости с пеной в процессах поверхностного концентрирования ПАВ и очистки сточных вод // Коллоид. ж. - І989. - Т. 5І, № 2. - C. 325- 332.

 23.  Старостина О. И., Александрович X. М., Коршун Э. Ф. О пенообразующей способности первичных алкилсульфатов натрия // Вес-ці АН Б^Р. Cер. хім. н. - І983. - № І. - C. 36- 39.

 24.  Стрельцова E. А. Фізико-хімічні основи флотаційного виділення іоногенних ПАР: Дис... д-ра хім. наук.: G2.GG.23 / Фізико-хім. ін-т. захисту навк. серед. і людини Mm-ва. освіти та НАН України. Одеса, І997. - 434 с.

 25.  Волювач О. В. Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів: Дис... канд. хим. наук.: G2.GG.U. - Одесса, 2GG6. - 135 с.

 26.  Скрылев Л. Д., Свиридов В. В. К вопросу об эффективности флотационного метода выделения ПАВ // Журн. прикл. химии. - І974. - Т. 47, № І. - C. Ю2-Ю6.

 27.  Стрельцова E. А., Хромышева E. А. Влияние электролитов на растворимость алкилсульфатов гексадецилпиридиния // Труды Одес. политех. ун-та. - 2GG4. - вып. 2(22). - C. 265-269.

 28.  Флотационное выделение катионных ПАВ, предварительно осажденных ферри- и ферроцианидом калия / Л. Д. Скрылев, E. А. Стрельцова, Т. Л. Скрылева, Л. M. Солдаткина // Изв. вузов. Xимия и хим. технол. - І996. - Т. 39, № І-2. - C. 68-7G.

 29.  Свиридов В. В. Физико-химические закономерности процесса флотационного выделения поверх­ностно-активных веществ. Дис... канд. хим. наук.: G2.GG.Ü. - Cвердловск, І974. - 17І с.

 30.  Скрылев Л. Д., Сазонова В. Ф. Коллоидно-химические основы защиты окружающей среды от ионов тяжелых металлов. Ионная флотация. - К.: УMК ВО, І992. - 2І5 с.

 31.  The Influence of the Alkylammonium Chlorides Hydrocarbon Radical Length of their Adsorption by Flotation Carriers // E. A Streltsova, L. D. Skrylev, A. F. Tymchuk, E. A. Hromisheva // Abstract of IV Ukrainian - Polish Symposium «Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications». - Odessa, 2GGG. - P. 2G3-2G4.

 32.  Смолин С. К., Клименко Н. А., Тимошенко М. Н. Равновесная адсорбция ПАВ активными углями раз­личной пористостой структуры // Химия и технол. воды. - І99І. - Т. І3, № 6. - C. 495-499.

 33.  Парфит Т., Рочестер К. Адсорбция из растворов на поверхности твердых тел / Пер. с англ. Б. Н. Та- расевич под ред. Парфит Г. - M.: M^, І986. - 488 с.

 34.  Федорова А. Ф., Абрамзон А. А. Уравнения адсорбции ПАВ из растворов на твердых поверхностях // Ж. прикл. химии. - І993. - Т. 66, № 8. - C. І776-І786.

 35.  Когановский А. М., Левченко Т. М., Кириченко В. А. Адсорбция растворенных веществ. - К.: Наукова думка, І977. - 222 с.

 36.  Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении /А. M. Когановский, Н. А. Клименко, Т. M. Левченко и др. - M.: Химия, І983. - 286 с.

 37.  Influence of the Hydrocarbon Chain Length of Alkylammonium Chlorides of their Adsorption by Flotation Carriers / E. A Streltsova, L. D. Skrylev, A. F. Tymchuk, E. A. Hromisheva // Adsorption Science and Technology. - 2GGG. - Vol. І8, N Щ - P. 865- 872.

 38.  Streltsova E. A., Hromisheva E. A., Tymchuk A. F. The Adsorption of anionic surfactants by Iron (III) and Aluminium Hydroxides // Adsorption Science and Technology. - 2GG2. - Vol. 2G, № 8. - P. 757-765.

 39.  Скрылев Л. Д., Стрельцова E. А., Скрылева Т. Л. Адсорбционно-мицеллярное энергетическое соот­ношение ПАВ, как критерий их пенообразующей способности // Изв. вузов. Химия и хим. технол. І985. - Т. 28, № 4. - C. 62-66.

 40.  Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольский, Н. А. Miшкова-Климен- ко, I. M. Астерлін, M. Т. Брик, П. I. Гвоздяк, Т. В. Князькова - К.: Лібра, 2GGG. - 552 с.

 41.  Фрог Б. H., Левченко А. П. Водоподготовка: Учебн. пособие для вузов. — M.: Изд-во MГУ, 1996. - 680 с.

 42.  Клименко Н. А., Тимошенко М. Н. Физико-химические методы очистки промышленных сточных вод от синтетических поверхностно-активных веществ // Xимия и технол. воды. - І993. - Т. І5, № 7-8. - C. 534- 566.

 43.  Справочное руководство по компонентному составу водостоков и сточных вод различных произ­водств / Л. M. Климовицкая, Ю. C. Котов, Ю. Н. Почкин, Ю. M. Дедков, В. З. Лапытова. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. - 82 с.

 44.  Бочаров В. В., Перегудин Ю. Ф. О взаимосвязи коллоидно-химических и гигиенических характерис­тик ПАВ, загрязняющих водоемы // Коллоид. ж. - 1988. - Т. 5G, № 5. - C. 985- 988

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.