DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.1(49).38311

СОРБЦІЙНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Al (ІІІ), Ga (ІІІ), In (ІІІ)З ВИКОРИСТАННЯМ ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛА, ІМПРЕГНОВАНОГО ПОЛЯРНИМ РОЗЧИННИКОМ

A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, A. N. Zakhariya

Анотація


Розроблені методики сорбційно-спектрофотометричного визначення мікрокількостей Al (ІІІ), Ga (ІІІ), In (ІІІ), що включають попереднє розділення елементів-аналогів з використанням диметилхлорсиланаеросила (ДМХСА), імпрегнованого полярним розчинником – етанолом або ацетоном при варіюванні рН. Оптимізовано умови кількісної десорбції Ga і In з поверхні ДМХСА за допомогою УЗ-випромінювання. Спектрофотометричне визначення Al, Ga, In, що знаходяться в окремих порціях розчину, здійснювали з ксиленоловим оранжевим за відомими методиками. Методики апробовані на оборотних водах глиноземного виробництва.


Ключові слова


сорбція, алюміній, галій, індій, диметилхлорсиланаеросил, спектрофотометрія

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Марченко З.Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в неорганическом анализе / З. Марченко, М. Бальцежак; Перевод с польск. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 711с.

2. Тихонов В.Н.Аналитическая химия алюминия. (Серия «Аналитическая химия элементов») – М.: Наука, 1971. – 267 с.

3. Ахмедин М.К., Глущенко Е.Л. Исследование реагентов для спектроскопического определения галлия // Ж. аналит. химии. – 1967. – Т.19, вып.5. – С. 556–560.

4. Ямпольський М.З.К вопросу о выборе реактивов для колориметрического определения индия и галлия // Труды комиссии по аналит. химии. – 1958. – Т.8. – С. 141–146.

5. Басаргин Н.Н., Исаев Э. И.Корреляции и прогнозирование аналитических свойств органических реагентов и хелатных сорбентов. – М.: Наука, 1986. – 200с.

6. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М.Бис-(2,3,4-тригидроксифенилазо)бензидин как реагент для фотометрического определения алюминия. // Ж. аналит. химии. – 2006. – Т. 61, №7. – С. 686–689.

7. Пятницкий И.В., Сухан В.В. Маскирование и демаскирование в аналитической химии. – М.: Наука, 1990. – 222 с.

8. Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Гамбаров Д.Г. Фотометрическое определение галлия в присутствии алюминия. // Ж. аналит. химии. – 2007. – Т. 62, №8. – С. 811–813.

9. Петрова Т.В., Матвеец И.А., Иванов В.М., Саввин С.Б. Влияние органических растворителей на кислотную ионизацию пикрамина М и реакции его комплексообразования с галлием и идием. // Ж. аналит. химии. –. 1986. – Т. 41, вып.1. – С. 35–40.

10. Liu J.S., Chen H., Chen X.Y., Guo Z.L., Hu Y.C., Liu C.P., Sun Y.Z. Extraction and separation of In(III), Ga(III) and Zn(II) from sulfate solution using extraction resin. // Hydrometallurgy. – 2006. –V. 82. – P. 137–143. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2006.03.008 

11. Divrikli U., Soylak M., Elci L. Separation and enrichment of gallium(III) as 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR) complex by solid phase extraction on Amberlite XAD-4 adsorption resin // Analytical Letters. – 2003. –V. 36. – P. 839–852.  http://dx.doi.org/10.1081/al-120018803 

12. Джераян Т.Г., Шкинев В.М., Резник А.М., Митронов А.Н., Карандашев В.К. Экстракционно-фотометрическое определение галлия фенилфлуороном в щелочно-карбонатных растворах в присут-ствии полиэтиленгликоля. // Ж. аналит. химии. – 2006. – Т. 61, № 6. – С. 614–619.

13. Патент України на корисну модель № 62771. Спосіб ультратонкого відокремлення мікрокількостей алюмінію (ІІІ) від його елементів-аналогів галію (ІІІ) та індію (ІІІ). // Чеботарьов О.М., Рахлицька О.М.; заявник та патентовласник Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечникова. – № u2011 02981; заяв. 14.03.2011; надр.12.09.2011, Бюл. № 17.

14. Патент України на корисну модель №70433. Спосіб ультратонкого розділення елементів-аналогів галію (ІІІ) та індію (ІІІ) // Чеботарьов О.М., Рахлицька О.М.; заявник та патентовласник Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечникова. – № u2011 14071; заяв. 29.11.2011; надр.11.06.2012, Бюл. № 11.

15. Чеботарев А.Н., Рахлицкая Е.М. Адсорбционные свойства диметилхлорсиланаэросила, модифицированного диполярным растворителем // Укр. хим. журнал. – 2010. – Т. 76, № 9. – С. 36–42.

16. Тихонов В.Н. Фотометрическое определение алюминия с использованием ксиленолового оранжевого. / Ж. аналит. химии.– 1965. – Т. 20, вып. 9. – С. 941– 946.

17. Киш П., Головей М.И. Спектрофотометрическое изучение реакции галлия с ксиленоловым оранжевым. / Ж. аналит. химии.– 1965. – Т. 20, вып. 7. – С. 794–799.

18. Багдасаров К.Н., Коваленко П.Н., Шемякина М.А. Изучение комплексов индия, кадмия, висмута с ксиленоловым оранжевым и их использование для фотометрического определения названных элементов. / Ж. аналит. химии.– 1968. – Т. 23, вып. 4. – С. 515–520.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.