ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ ZnS НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ

V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, N. A. Chivireva, S. V. Stoyanova, V. E. Chygrynov, O. S. Mazur, Ie. V. Timukhin, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba

Анотація


Вивчено склад й властивості плівкоутворюючого матеріалу ZnS, що містить оксидні домішки. Методами хімічного аналізу і спектроскопічного дослідження продуктів обмінних реакцій встановлено вміст ZnO на рівні 3-4  % мас., а також наявність полісульфідних груп. Матеріал виявляє низький рівень технологічності у процесі термічного випаровування у вакуумі й експлуатаційних параметрів одержуваних покриттів. Термообробка із застосуванням Sb2S3у якості сульфуруючого агента, а потім Ge призводить до видалення небажаних домішок та істотного поліпшення якості матеріалу й покриттів.

Ключові слова


плівкоутворюючий матеріал, сульфід цинку, легування, покриття

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Справочник технолога-оптика / Окатов М.А., Антонов Э.А., Байгожин А. и др. / Под ред. М.А.Окатова. – 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Политехника, 2004. —679 с.

2. Handbook of Infrared Optical Materials / Klocek P. (Ed.) — New-York. Basel. Hong Kong.: Marcel Dekker Inc., 1991. — 613 p.

3. Friz M., Waibel F. Coating materials // Optical Interference Coatings / N. Kaiser and H. K. Pulker (Eds) Springer-Verlag, Berlin.- 2003- p.105-130.

4. Козицкий С.В., Писарский В.П., Полищук Д.Д. и др. Химический состав и некоторые свойства сульфида цинка, синтезированного в волне горения / Неорган. материалы. — 1980. — Т. 26, N 12. —C. 2472—2475.

5. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений AII-BVI. Справочник / В.В. Томашек, В.И. Грицыв-Киев: Наукова думка, 1982. 168 с.

6. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Антонович В.П. та ін. Розробка і властивості халькогенідних матеріалів для інтерференційної оптики, що функціонує у екстремальних умовах /Вісник Українського матеріалознавчого товариства. – 2012. –№ 1(5). – С.89-98.

7. Зинченко В.Ф., Магунов І.Р., Стоянова І.В. та ін. Особливості взаємодії ZnO з сульфофторидами лантанідів /Фіз. хім. твердого тіла. – 2011 – Т. 12, №3. – С. 676 – 683.

8. Зінченко В.Ф., Антонович В.П., Магунов І.Р. та ін. Плівкоутворюючі матеріали та багатошарові покриття інтерференційної оптики ІЧ – технологічних лазерів. / Наука та інновації.– 2009.– Т. 5, №6.– С. 5-10.

9. Зинченко В.Ф., Магунов И.Р., Стоянова И.В. и др. Исследование взаимодействия в системе ZnS(ZnO)-Dy2S3 / Журн. неорган. химии. – 2013.–Т. 58, № 9.–С.1154-1158. http://dx.doi.org/10.7868/s0044457x13090249 

10. Зінченко В.Ф., Єфрюшина Н.П., Кочерба Г.І., та ін. Оптичні і експлуатаційні властивості тонкоплівкових покриттів, отриманих методом вакуумного випаровування фторидів РЗМ / Фізика і хімія твердого тіла.–2001.–Т.2, №3.–С.351–360.

11. Живописцев В.П., Селезнева Е.А. Аналитическая химия цинка. – М.: Наука.- 1975.-200 с.

12. Чивирева Н.А., Стоянова И.В., Магунов И.Р. Определение химических форм компонентов в сульфоф-торидах лантанидов и продуктах их взаимодействия с оксидом цинка / Укр. хим. журн. – 2012. – Т. 78, №4. – С. 120 – 124.

13. Зинченко В.Ф., Магунов И.Р., Садковская Л.В. Взаимодействие в системе ZnS-ZnO-Sb2S3 / Укр. хим. журнал. – 2011. –Т.77, №12. – С.78-82.

14. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Чигринов В.Е. и др. Патент України на корисну модель №78486. Cпосіб очистки оптичного матеріалу цинку сульфіду від оксидних домішок / Заявка u 2012 09004; заявл. 23.07.2012, опубл. 25.03.2013, Бюл. №6.− 4 с.

15. Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Садковська Л.В. Спосіб одержання високочистого цинку сульфіду для інтерференційної оптики. Патент України на корисну модель №62653 (51) МПК С01G 9/08 (2006.01) № 2011 01085, заявл. 31.01.2011 р., від 12.09.2011 р.

16. Зінченко В.Ф, Антонович В.П., Чигринов В.Е. Особливості ІЧ – спектроскопії нанокомпозитів на основі CeO2і GeO / Фіз. і хім. тверд. тіла. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 1006 – 1010.

17. Зінченко В.Ф., Чигринов В.Е., Мозкова О.В. Вплив взаємодії на оптичні властивості композитів систем GeO–GeO2та Ge–GeO2(SnO2) / Укр. хім. журн. – 2013. – Т. 79, № 10. – С. 91 – 95.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.1(49).38310

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.