DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.2(42).32014

КІНЕТИКА ТА ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСІВ ХРОМУ З 1,5–ДИФЕНІЛКАРБАЗИДОМ І КАРМОАЗИНОМ ІОНІТАМИ КУ-2-8 ТА АВ-17-8

A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko

Анотація


За допомогою динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну функції заповнення гранул йонообмінника у часі, а також критерію Біо й значень сорбційной обмінної ємності проведена оцінка механізму формування адсорбційного шару при вилученні комплексів (КС) дифенілкарбазонату хрому(ІІІ) і кармоазонату хрому(ІІІ) (КАОН–Сr(ІІІ)) поверхнею йонообмінників КУ-2-8 і АВ-17-8, відповідно. Розраховані термодинамічні параметри при вилученні КАОН–Сr(ІІІ) указують на перевагу хемосорбційного механізму сорбції, що супроводжується ефектом переорієнтації КС відносно поверхні іоніту.


Ключові слова


хром(VІ); 1,5-дифенілкарбазид; кармоазин; сорбція; кінетика; термодинаміка

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Веницианов E. В., Ковалев И. Б., Цизин Г. И. Оптимизация динамического сорбционного концен-трирования в аналитической химии. – Теор. и пр. сорбц. процессов. Межвузовский сб. науч. тру-дов. – 1998. – № 23. – С. 24.

Корольков Н. М., Михайлов Ю. А. Массообменные процессы химической технологии. Жидкостная сорбция. – Рига.: Наука, 1976. – 246 с.

Полторак О. М. Термодинамика в физической химии. −М.: Высш. шк. 1991. −319 с.

Фролов Ю. Т. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. – М.: Хи-мия, 1988. – 464 с.

Бондарёва Л. П., Перегудов Ю. С., Овсянникова Д. В. и др.Тепловые эффекты сорбции на ионооб-менных материалах (обзор) // Сорбционные процессы. – 2009. – Т. 9, Вып. 4. – С. 477–498.

Сенявин М. М., Рубинштейн Р. Н., Веницианова Е. В. и др. Основы расчёта и оптимизации ионооб-менных процессов. – М.: Наука, 1972. – 170 с.

Когановский А. М., Клименко Н. А., Левченко Т. М., Рода И. Г. Адсорбция органических веществ из воды. − Л.: Химия, 1990. − 256 с.

Чеботарёв А. Н., Гузенко Е. М., Ефимова И. С. Основные закономерности сорбции комплекса хрома (II) с кармоазином на анионообменнике АВ-17-8. – Вопросы химии и хим. технологии. –2007. – № 5. – С. 10–14.

Чеботарьов О. М., Гузенко О. М., Щербакова Т. М. Вивчення кінетики сорбції комплексу дифенілкарбазонату хрому (III) на катіоніті КУ-2-8 // Віснік ОНУ. Серія Хімія. – 2002. – Т.6. –Вип.7–8. – С.73–78.

Колышкин А. С. Кинетика ионного обмена на неорганических ионитах: дис. … кандидата хим. наук: 02.00.04 / Антон Сергеевич Колышкин. – Пермь, 2005. – 144 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.