DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.4(44).31892

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ

G. N. Shykhalyeyeva, A. A. Ennan, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, I. S. Kuzmina

Анотація


Наведено результати багаторічних (2000-2012 рр.) досліджень рівня забруднення поверхневого шару донних відкладень Куяльницького лиману важкими металами (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, V, Mn). Показано, що просторовий розподіл металів залежить як від розташу-вання локальних джерел антропогенного забруднення, так і механічного складу і типів донних відкладень. Виконано оцінку рівня техногенного забруднення методом порівняння середньобагаторічних та середньорічних концентрацій з природними кларками літосфери і величинами ГДК (ОДК) для грунтів.


Ключові слова


Куяльницький лиман; донні відкладення; важкі метали; рівень забруднення; просторовий розподіл металів

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Химия окружающей среды / Под ред. Бокриса Дж. М.: Химия, 1982. – 672 с.

Нікіпелова О.М. Роль гранулометричного складу мулових пелоїдних систем при їх бальнеологічній оцінці // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 188-200.

Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К. и др. Комплексный мониторинг Куяльницкого лимана/ Матеріали наук.- практ. конф. «Моніторинг навколишнього середовища, наук.-метод., нормат., техн. забезпечення» (Коктебель (Крим), 18-22 вересня 2006 р.). – С. 35-38.

Г.Н. Шихалеева, А.А. Эннан, С.К. Бабинец, О.Д. Чурсина. Миграция и аккумуляция свинца в водной экосистеме Куяльницкого лимана // Вісник ОНУ імені Мечникова. Хімія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 11. – С. 81-91.

РД 52.30.556-95. Методические указания. Определение загрязняющих веществ в пробах морских донных отложениях и взвеси. – М.: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1996. – 50 с.

Перельман А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – М. : Астрея – 2000, 1999. – 768 с.

Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры// Геохимия. 1962, №7.- С.555-571.

Охрана природы. Почвы: Сб. ГОСТов. // М.: ИПК Издательство стандартов.–2000.

 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.