DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.4(44).31887

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ Hg(II), Ce(IV), Se(VI), Cr(VI), Mn(VII), V(V) З КАРМОАЗІНОМ

A. N. Chebotaryov, E. V. Raboshvil, I. S. Efimova

Анотація


Встановлено активуючу дію іонів Mn(VII) на комплексоутворюючу здатність іонів V(V), Se(VI) і Cr(VI) з кармоазіном при значеннях рН, характерних для кожного іона окремо, що дозволяє проводити їх визначення без необхідності нагрівання реакційної суміші. Показано, що вирішальними і важливими факторами, що впливають на комплексоутворення в системах «М1-М2-КАН» складають значення окисно-відновного потенціалу хімічної системи і кислотність середовища, значення яких оптимальні для кожного з досліджених іонів металів.


Ключові слова


редокс-реакція; кармоазін; іони металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Никольский Б.П. Комплексообразование в окислительно-восстановительных системах. – Н. Новгород: Душанбе, 1972. - 159 с.

Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.

Крейнгольд С.У., Божевольнов Е.А., Супин Г.С., Антонов В.Н., Пантелеймонова А.А. Кинетический метод определения хроматов по реакции окисления метурина броматом калия // Ж. аналит. химии. – 1969. – Т. XXIV, Вып. 6. – C. 853-858.

Долманова И.Ф., Золотова Г.А., Тарасова Л.В., Пешкова В.М. Определение микроколичеств хрома (VI) с использованием каталитической реакции окисления о-дианизидина перекисью водорода // Ж. аналит. химии. – 1969. – Т. XXIV, Вып. 7. – C. 1035-1039.

Гуменный Н.И., Зинчук В.К., Кинетическое определение серебра по реакции окисления ферроина пероксомоносерной кислотой // Ж. аналит. химии. – 2007. – Т.62, №5. – С.549-553.

Чеботарев А.Н., Ефимова И.С., Качан С.В. Компонентный состав и химико-аналитические характеристики редокс-систем при спектрофотометрическом определении ионов металлов переменной валентности // Вестн. Одес. нац. ун-та. Химия. – 2009. – Т. 14, Вып. 11-12. – C. 23-47.

Чеботарев А.Н., Ефимова И.С. Кармоазин — редокс-реагент для спектрофотометрического определениия хрома, ртути, марганца и церия в их высших степенях окисления // Тез. доп. Сесії Наукової Ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія». – 2009. – С. 55.

Єфімова І.С., Рабошвіль К.В., Чеботарьов О.М. Oсобливості електрохімічної поведінки 4-сульфо-2(4`-сульфонафталін-1`-азо)нафтолу-1 в окисно-відновних системах з меркурієм(II), хромом(VI), ванадієм(V), манганом(VII) та церієм(IV) // Тез. доп. XII Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009». –2009. – А15.

Чеботарев А.Н., Рабошвиль Е.В., Ефимова И.С. Новые аналитические формы спектрофотометрического определения ванадия (V) и селена (VI) // Тез. доп. Сесії Наукової Ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія». – 2012. – С. 120.

Темердашев А., Цюпко Т.Г., Перекотий В.В., Воронова О.Б. Потенциометрические сенсоры в анализе объектов окружающей среды. Учебное пособие. – Краснодар, 2006. – 81 с.

Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская В.М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных растворах. – М.: Атомиздат, 1979. – 192 с.

Лаврухина А.К., Юкина Л.В. Аналитическая химия марганца. – М.: Наука, 1974. – 220 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.