DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.4(44).31725

УТВОРЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА БУДОВА КОМПЛЕКСІВ СТАНУМУ(IV) З АРОЇЛГІДРАЗОНАМИ 2‑ГІДРОКСИБЕНЗ‑(‑1‑НАФТ)АЛЬДЕГІДІВ

N. V. Shmatkova, G. V. Yalovskiy, I. I. Seyfullina, A. A. Polishuk, A. V. Mazepa

Анотація


Взаємодією SnCl4 з бензоїл-(2-гідроксибензоїл)гідразонами (2-нафтоїл-(3-г
ідрокси-2-нафтоїл)гідразонами) 2-гідроксибенз-(-1-нафт)альдегідів (H2L) у водно-органічних та слабо лужних (етанол у присутності етилату натрію та метанол з додаванням розчину аміаку) середовищах отримано комплекси складу [SnL2]. Методами мас-, електронної та ІЧ-спектрометрій доведено, що ліганди координовано Sn(IV) у двічі депротонованій єнольній формі тридентатно через атоми нітрогену азометинової групи та оксигенів оксиазинної та оксигруп. Запропоновано схеми будови синтезованих координаційних сполук та досліджено їх термічну стійкість.


Ключові слова


кислота Льюїса (SnCl4 ); станум(IV); гідразони; координаційні сполуки

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сейфуллина И. И., Шматкова Н. В. Новый этап в развитии координационной химии ароил‑(пиридиноил) гидразонов замещенных бенз‑(1‑нафт)альдегидов // Вісник ОНУ. – 2007. – Т. 13. – № 2. – С. 5–26.

Неорганическая химия: В 3 т. / Под ред. Ю. Д. Третьякова.Т. 2: Химия непереходных элементов / А. А. Дроздов, В. П. Зломанов, Г. Н. Мазо, Ф. М. Спиридонов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.

Шматкова Н. В., Яловский Г. В., Сейфуллина И. И. Синтез, термическая устойчивость и строение ком- плексов олова(IV) с бензоил-(салицилоил)гидразонами ароматических альдегидов // Вісник ОНУ. – 2008. – Т. 13. – № 11–12. – С. 65–72.

Вайсбергер А., Проскауэр Э., Риддик Дж., Тупс Э. Органические растворители. Физические свойства и строение: Пер. с англ. – М.: ИЛ, 1958. – 519 с.

Вейганд К., Хильгетаг Г. Методы эксперимента в органической химии. – М.: Химия, 1968. – 944 с.

Ключников Н. Г. Руководство по неорганическому синтезу. – М.: Химия, 1965. – 104 с.

The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds / W. J. Geary // Coord. Chem. Rev. – 1971. – № 7. – P. 81–122.

Орисик С. І., Чундак С. Ю., Волков С. В., Пехньо В. І., Харькова Л. Б. Координаційні сполуки родію(ІІІ) з саліциліденгідразонами карбонових кислот // Укр. хим. журнал. – 2001. – Т. 67. – № 1. – С. 3–7.

Волков С. В., Рыбачук Л. Н., Орысык С. И., Пехньо В. И. Синтез и спектроскопическое исследование комплексных соединений Ru(III �урн. неорган. хи- мии. – 2004. – Т. 49. – № 5. – С. 770–778.

Нікітін О. В., Галкін Б. М., Сейфулліна І. Й., Шматкова Н. В. Вивчення впливу комплексів германію(IV) з саліцилальгідразонами хлорбензойної та гідроксибензойної кислоти на ексудативне запалення, яке викликано різними флогогенними агентами // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 3. – С. 81–83.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.