ВПЛИВ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ НА ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ СУМІШЕЙ ІОНОГЕННА ПАР – ТВІН

Автор(и)

  • О. О. Стрельцова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Волювач Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. Ф. Тимчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Менчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277056

Ключові слова:

поверхневий натяг, адсорбція, флотація, поверхнево-активна речовина, полівініловий спирт

Анотація

Використано колоїдно-хімічний підхід до опису процесу поверхневого концентрування Тw-60, Тw-80, ДДСН, ХДДА із багатокомпонентних водних розчинів. Підтверджена можливість збільшення ступеня флотаційного вилучення ДДСН і ХДДА при їх спільному находженні в розчині з Твінами у присутності полівінілового спирту. Відповідно до моделі Розена розраховано склад змішаних адсорбційних шарів на межі поділу фаз розчин – повітря, а також параметри міжмолекулярної взаємодії ПАР в адсорбційних шарах. Показана доцільність використання параметра міжмолекулярної взаємодії поверхнево-активних речовин в змішаних адсорбційних шарах для прогнозування їх поверхневого концентрування при вилученні із багатокомпонентних водних розчинів і стічних вод.

Посилання

Abe M., Scamehorn J. Mixed surfactant systems. 2nd Ed., Revised and Expanded (Surf. Sci. Ser. V. 124). – New York : Marcel Dekker, 2005. – 831 p.

Ahmer A. S., Muhammad R. S., Muhammad R. S., Aaron L., Nurul E. R. A review on recent developments in the adsorption of surfactants from wastewater // J. Environ. Management. – 2020. – Vol. 254. – P. 109797. – https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109797

Aloni F., Kchaou S., Sayadi S. Physicochemical treatments of anionic surfactants wastewater: Effect on aerobic biodegradability // J. Hazard. Mater. – 2009. – Vol. 164. – P. 353-359. – https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.08.009

Mudryy I. V., Golenkova L. G., Rayetskaya Ye. V. Opredeleniye real’noy nagruzki poverkhnostno-aktivnykh veshchestv na organizm i yeye gigiyenicheskoye znacheniye [Determination of the real load of surfactants on the body and its hygienic significance]. – Gigiyena okruzhayushchey sredy. – Kiyev : KNIIOKG, 1989. – P. 87-88. (in Russian)

Zouboulis A. I., Matis K. A., Stalidis G. A. Flotation Techniques in Waste Water Treatment // J. Innov. Flot. Techn. – 1992. – Vol. 208. – P. 475-497.

Ksenofontov B. S. Intensifikatsiya protsessov ochistki vody flotatsiyey. Flotatsionnyye sposoby i apparaty ochistki vody [Intensification of water purification processes by flotation]. – Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2012. – 108 p.

Ibadullaev F. Yu. Pennaya separaciya poverhnostno- aktivni veshhestv is stochnuh vod // J. Water Chem. Techn. – 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 50-59. (in Ukrainian)

Streltsova E. A. Fizyko- khimichni osnovy protsesu flotatsiynoho vydilennya ionohennykh poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn iz vodnykh rozchyniv ta stichnykh vod [Physico-chemical basics of the process of flotation separation of ionogenic surface- active substances from aqueous solutions and wastewater]. – Odesa : Astroprynt, 1997. – 140 p. (in Ukrainian)

Streltsova E. A., Mazuryk A. А. Possibilities of Using the Surface Concentration of Surfactants Mixtures for Wastewater Treatment // J. Water Chem. Techn. – 2018. – Vol. 40, No. 6. – P. 348-353. (in Ukrainian)

Streltsova Ye. A., Volyuvach O. V., Puzyreva I. V., Yegortseva V. A. Kriterii raspredeleniya i poverkhnostnogo kontsentrirovaniya smesey PAV raznogo tipa // J. Water Chem. Techn. – 2018. – Vol. 40, No. 6. – P. 644-654. (in Ukrainian)

Lur’ye Yu. Yu. Unifitsirovannyye metody analiza vod. [Unified methods of water analysis]. – M. : Khimiya, 1973. – 376 p. (in Russian)

Shtykov S. N., Sumina Ye. G., Chernova R. K., Lemeshkina N. V. Novyy ekspressnyy metod razdel’nogo opredeleniya neionnykh i anionnykh poverkhnostno-aktivnykh veshchestv v stochnykh vodakh // Zhurn. analit. khimii. – 1985. – Vol. 11, No. 5. – P. 909-915 (in Russian)

Abramzon A. A., Zaichenko L. P., Fayngold S. I. Poverhnostno- aktivni veshhestva: sintez, analiz, svoystva, primeneniya [Surfactants: synthesis, analysis, properties, application]. – Leningrad : Khimiya, 1988. – 200 p. (in Russian)

Mazurik A. A., Streltsova Ye. A., Menchuk V. V. Zakonomernosti izvlecheniya ionogennykh i neionogennykh (Tviny) PAV iz ikh binarnykh vodnykh rastvorov // Vіsn. Odes. Nac. Unіv. Hіm. – 2017. – Vol. 22, No. 3 (63). – P. 32-41. (in Ukrainian)

Volyuvach O. V. Koloyidno-khimichni zakonomirnosti vyluchennya soley heksadetsylpirydyniyu iz vodnykh rozchyniv [Colloidal-chemical patterns of extraction of hexadecylpyridinium salts from aqueous solutions]. Aftoreferat dys. … kand. khim. nauk. – Kyyiv, 2006. – 135 p. (in Ukrainian)

Panasenko A. V., Kondratyuk Ye. V., Komarova L. F. Al’ternativnyye resheniya problem ochistki proizvodstvennykh i livnevykh stochnykh vod ot nefteproduktov i poverkhnostno- aktivnykh veshchestv // Polzunovskiy vestnik. – 2010. – No. 3. – P. 287-289. (in Russian)

Boonyasuwata S., Chavadeja S, Malakula P, Scamehornb J. F. Anionic and cationic surfactant recovery from water using a multistage foam fractionator // Chem. Eng. J. – 2003. – Vol. 93, No. 3. – P. 241-252. – https://doi.org/10.1016/s1385-8947(03)00043-3

Rulev N. N. Novyye napravleniya v razvitii tekhnologii ochistki prirodnoy vody ot tonkodispersnykh liofil’nykh primesey flokulyatsiyey i flotatsiyey // J. Water Chem. Techn. – 2008. – Vol. 30, No. 4. – P. 401-417. (in Ukrainian)

Mchedlov-Petrosyan M. O., Lebidʹ V. I., Hlazkova O. M., Yelʹtsov S. V., Dubyna O. M., Panchenko V. H. Koloyidna khimiya, pidruchnyk [Colloid chemistry, a textbook]. – Kharkiv : Folio, 2005. – 304 p. (in Ukrainian)

Rosen M. J. Surfactants and interfacial phenomena. 3rd ed. – New York : John Wiley & Sons. Inc., 2004. – 444 p.

Streltsova Ye. A., Muntyan O. G., Volyuvach O. V. Mitselloobrazovaniye v vodnykh rastvorakh binarnykh smesey PAV // Ukr. khim. zhurn. – 2002. – Vol. 68, No. 4. – P. 91-94. (in Ukrainian)

Szymczyk K., Jańczuk B. The properties of a binary mixture of nonionic surfactants in water at the water/air interface. – Langmuir, 2007. – Vol. 23, No. 9. – P. 4972-4981.

Pletnev M. Yu. Mitselloobrazovaniye i spetsificheskiye vzaimodeystviya v vodnykh rastvorakh smesey PAV [Micellization and specific interactions in aqueous solutions of surfactant mixtures] // Uspekhi kolloidnoy khimii. – SPb. : Khimiya, 1991. – P. 60-82. (in Russian)

Triafonova M. Yu., Bondarenko S. V., Tarasevich Yu. I. Issledovaniye binarnykh smesey poverkhnostno-aktivnykh veshchestv razlichnoy prirody // Ukr. khim. zhurn. – 2009. – Vol. 75, No. 1. – P. 28-32. (in Ukrainian)

Streltsova Ye. A., Grosul A. A., Volyuvach O. V. Intensifikatsiya flotatsionnogo izvlecheniya neionogennykh poverkhnostno- aktivnykh veshchestv // Vіsn. Odes. Nac. Unіv. Hіm. – 2012. – Vol. 17, No. 4. – P. 34-42. (in Ukrainian)

Streltsova O. O., Mazuryk A. O. Adsorbtsiya sumishey Tviniv z dodetsylsulʹfatom natriyu na mezhi podilu faz rozchyn – povitrya // Vіsn. Odes. Nac. Unіv. Hіm. – 2019. – Vol. 24, No. 1. – P. 61-73. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-10

Як цитувати

Стрельцова, О. О., Волювач, О. В., Тимчук, А. Ф., & Менчук, В. В. (2023). ВПЛИВ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ НА ПОВЕРХНЕВІ ВЛАСТИВОСТІ СУМІШЕЙ ІОНОГЕННА ПАР – ТВІН. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 28(1(84), 23–34. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277056

Номер

Розділ

Статті