КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ HOCH2CH2NH2 – ТРОПЕОЛІН OOO – H2O В ПРИСУТНОСТІ HCl, HClO4, H2SO4 ТА SO2*H2O

Автор(и)

  • Р.Є. Хома 1Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека МОН Украины и НАН Украины, Ukraine
  • А. А.-А. Еннан Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, Ukraine
  • Т. С. Бєньковська Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, Ukraine
  • Є. Ю. Бугова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Л. Т. Осадчий Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, Ukraine
  • К. М. Менчук Одеський національний медичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.4(80).248292

Ключові слова:

кольорометрія, моноетаноламін, водні розчини, мінеральні кислоти

Анотація

Здійснено рН-, спектрофото- та кольорометричне дослідження впливу хлороводневої, хлорної, сірчаної та сірчистої кислот на протолітичні рівноваги в системі моноетаноламін (MEA) – тропеолін ООО (TrOOO) – вода. Досліджено кислотно-основну поведінку системи HOCH2CH2NH2 – TrOOO – H2O при CTrOOO = 1,12 ×10-4 М, CMEA = 1,0×10-4  ÷ 1,0 М (pH = 8,25 ÷ 12,05), T = 293 К. Відзначена прямолінійна залежність між значеннями pH розчинів та повною колірною відмінностю (ΔE76). Суттєва відмінність спектрофотометричної та кольорометричної поведінки системи SO2 – MEA – TrOOO – H2O від систем із HCl, HClO4 та H2SO4 зумовлена окисно-відновною взаємодією сірко(IV)оксианіонів із азоіндикатором.

Посилання

Хома Р.Е., Шестака А. А., Гельмбольдт В. О. Состав и относительная устойчивость продуктов взаимо- действия оксида серы (IV) c водными растворами этаноламинов // Питання хімії та хімічн. технолог. – 2009. – № 5. – С. 86–89.

Хома Р.Е., Шестака А. А., Гельмбольдт В. О. Взаимодействие оксида серы (VI) с водными растворами моноэтаноламина. // Вісник ОНУ. Хімія. – 2010. – T. 15, № 12. – С. 34–44.

Хома Р.Е., Гельмбольдт В. О., Короева Л. В., Эннан А. А., Мазепа А. В., Брусиловский Ю. Э. Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы (IV) с водными растворами этаноламинов // Пи- тання хімії та хімічн. технолог. – 2012. – № 1. – С. 133–136.

Хома Р.Е., Шестака А. А., Гельмбольдт В. О. О взаимодействии оксида серы (IV) с водными раство- рами этаноламинов. // Журн. прикл. химии. – 2012. – Т. 85, № 11. – C. 1656–1665. https://doi.org/10.1134/ S1070427212110067

Хома Р.Е., Длубовский Р. М., Гельмбольдт В. О. Хемосорбция диоксида серы водными растворами этано- ламинов в статических условиях. // Журн. общей химии. – 2016. – Т. 86, № 8. – С. 1271–1279. https://doi. org/10.1134/S1070363216080065

Патент України на корисну модель UA94660, МПК В01D39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу. / Еннан А. А.-А., Хома Р. Є., Длубовський Р. М., Абрамова Н. Н., Наумчак В. А. – № u201405985; заявл. 02.06.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

Патент України на корисну модель UA 100331, МПК В01D39/00 Склад для просочування фільтруючого матеріалу. / Еннан А. А.-А., Хома Р. Є., Длубовський Р. М., Абрамова Н. Н. – № u201414213; заявл. 31.12.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

Патент України на корисну модель UA143599 B01D39/00 Просочуючий склад для одержання хемосор- бенту / Еннан А. А., Хома Р. Є., Длубовський Р. М., Абрамова Н. М. -№ u201912042; заявл. 19.12.2019; опубл. 10.08.2020. Бюл. № 15.

Córdoba P. Emissions of Inorganic Trace Pollutants from Coal Power Generation. Air Pollution – Monitoring, Quantification and Removal of Gases and Particles. – 2019. – Chapter 8. – P. 127–144. https://doi.org/10.5772/ intechopen.79918

Sorrels J. Wet and Dry Scrubbers for Acid Gas Control. U. S. Environmental Protection Agency (Section 5 – Chapter 1). – 2021. – 122 p.

Ivanov V.M., Kuznetsova O. V. Chemical chromaticity: potential of the method, application areas and future prospects. // Russ. Chem. Rev. – 2001. – Vol. 70, N5. – P. 357–372. https://doi.org/10.1070/RC2001v070n05ABEH000636

Снігур Д. В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-основних рівноваг у роз- чинах органічних сполук. Дис. … канд. хім. наук. Ужгород, 2017. – 140 с.

Snigur D.V., Chebotarev A. N., Bevziuk K. V. Acid–Base Properties of Azo Dyes in Solution Studied Using Spectrophotometry and Colorimetry // J. Appl. Spectrosc. – 2018. – Vol. 85, N1. – P. 21–26. https://doi.org/10.1007/ s10812–018–0605–9

Никитин В.И., Хома Р.Е, Гавриленко М. И. Потенциометрическое исследование процесса сорбции ди- оксида серы водным раствором карбамида. // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технол. – 2000. – Т. 43, № 2. – С. 14–16.

Хома Р.Е., Шестака А. А., Сохраненко Г. П., Гавриленко М. И., Гельмбольдт В. О. Комплексобразование оксида серы (IV) с гексаметилентетрамином и гексаметилендиамином в воде. // Журн. прикл. химии. – 2011. – Т. 84, № 1. – С. 18–24. https://doi.org/10.1134/S1070427211010034

Liu W., Hu W., Liu J. Study on the photoreductive decolorization of azo dyes by sulfite aqua. // AIP Conf. Proc. – 2017. – Vol. 1794, N1. – P. 050006–1 – 050006–8. https://doi.org/10.1063/1.4971952

Khoma R.E., Ennan A. A.-A., Bienkovska T. S., Dlubovskii R. M., Vodzinskii S. V. Colorometry at the indicator impregnated fibrous chemosorbents of sulfur dioxide development. // Укр. хім. журн. (у друці)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Хома, Р., Еннан, А. А.-А. ., Бєньковська, Т. С. ., Бугова, Є. Ю., Осадчий, Л. Т., & Менчук, К. М. . (2021). КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ HOCH2CH2NH2 – ТРОПЕОЛІН OOO – H2O В ПРИСУТНОСТІ HCl, HClO4, H2SO4 ТА SO2*H2O. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 26(4(80), 26–38. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.4(80).248292

Номер

Розділ

Статті