DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.3(75).211730

СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ МАНГАНУ У ФОРМІ КОМПЛЕКСУ З КАРМОАЗІНОМ НА АНІОНІТІ АВ-17-8 У ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ

E. M. Guzenko, D. V. Snigur, A. N. Chebotarev, E. M. Zhukovetska, A. V. Demchuk

Анотація


Із залученням динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну коефіцієнту швидкості процесу сорбції від часу його протікання, проведена оцінка механізму формування адсорбційних шарів у сорбційній колонці при вилученні комплексу мангану(II) з продуктом окиснення 4-сульфо-2(4′-сульфонафталін-1′-азо)нафтолу-1 аніонообмінником АВ-17-8 у динамічному режимі. На підставі розрахованих масообмінних коефіцієнтів процесу сорбції та відповідної ізотерми встановлено оптимальні умови вилучення комплексу, а саме: об›ємна швидкість пропускання сорбату через сорбційну колонку становить 8 см3/хв.; діаметр колонки – 10,0 мм; наважка сорбенту – 0,5 г; діаметр зерен іоніту – 0,43÷0,50 мм. Одержані данні в подальшому можуть бути використані для розробки тест-системи у варіанті індикаторної трубки, а також і кількісного визначення мангану у водах різних категорій за допомогою відповідних кольорометричних шкал.

Ключові слова


манган; кармоазін; сорбція; кінетика; динамічний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Zapol’skij A.K. Ochistka vody koagulirovaniem [Water purification by coagulation]. Kamenec-Podol’skij, ChP «Medobory-2006», 2011, 296 p. (in Russian)

Romanenko V.D. Osnovy gidrojekologii [The bases of hydroecology]. Kyiv, Geneza, 2004, 664 p. (in Russian)

Aristarhova E.O. Problema pіdvishhenogo vmіstu manganu u vodojmah. Vіsnik agrarnoї nauki, 2016, no 1, pp. 52-55. (in Ukrainian)

Lavruhina A.K., Lukina L.V. Analiticheskaja himija marganca [Analytical chemistry of manganese]. Мoscow, Khimia, 1974, 220 p. (in Russian)

Chebotarev A.N., Efimova I.S. Kompleksoobrazovanie v redoks-sisteme maragnec(VII)-4-sul’fo-2(4`-sul’fonaftalin-1`-azo) naftol-1. Methods and objects of chem. analysis, 2010, no 3, pp. 172-178. (in Russian)

Chebotarev A.N., Raboshvil E.V., Snigur D.V., Polishchuk A.A. Karmoazin as a single redox reagent for spectrophotometric determination of Mn, Cr, Se, and V in different categories of water. J. Water Chem. Technol.,2015, vol. 37, pp. 172-178. https://doi.org/10.3103/S1063455X15040049

Yefimova I.S. 4-sul’fo-2(4’-sul’fonaftalin-1’-azo)naftol-1 – redoks-reahent dlya fotometrychnoho vyznachennya ryadu ioniv metaliv u vyshchykh stupenyakh okysnennya. Dis. kand. him. nauk [4-sulfo-2 (4’-sulfonaphthalene-1’-azo) naphthol-1-redox reagent for the photometric determination of a number of metal ions in higher oxidation stages. Dis. kand. him. nauk] FCI im. O.V. Bohats’koho NANU, Оdessa, 2010, 16 p. (in Ukrainian)

Korol’kov N.M., Mihajlov Ju.A. Massoobmennye processy himicheskoj tehnologii. Zhidkostnaja sorbcija [Mass transfer processes of chemical technology. Liquid sorption.]. Riga, Nauka, 1976, 246 p. (in Russian)

Kogan V. B. Teoreticheskie osnovy tipovyh processov himicheskoj tehnologii [Theoretical foundations of typical processes of chemical technology]. Leningrad, Khimia, 1977, 592 p. (in Russian)

Koganovskij A.M., Klimenko N.A., Levchenko T.M., Roda I.G. Adsorbcija organicheskih veshhestv iz vody [Adsorption of organic matter from water]. Leningrad, Khimia, 1990, 256 p. (in Russian)

Venicianov E.V., Kovalev I.B., Cizin G.I. Optimizacija dinamicheskogo sorbcionnogo koncentrirovanija v analiticheskoj himii. Teor. i pr. sorbc. processov. Mezhvuzovskij sb. nauch. trudov. Vornezh., Voronezhsk. gos. universitet., 1998, no 23, pp. 24. (in Russian)

Cizin G.I., Statkus M.A. Sorbcionnoe koncentrirovanie mikrokomponentov v dinamicheskih uslovijah [Sorption preconcentration of microcomponents in dynamic conditions]. Мoscow, LENAND, 2016, 480 p. (in Russian)

Giles C.H., MаcEwan T.H., Nakhwa S.N., Smith D. A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids. J. Chem. Soc., 1960, no 10, pp. 3973–3993. https://doi.org/10.1039/JR9600003973


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Запольский А.К. Очистка воды коагулированием: монограф. – Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы-2006», 2011. – 296 с.

2. Романенко В.Д. Основы гидроэкологии: учебн. для студентов высших учебных заведений. – К.: Генеза, 2004. – 664 с.

3. Аристархова Е.О. Проблема підвищеного вмісту мангану у водоймах // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 52-55.

4. Лаврухина А. К., Лукина Л. В. Аналитическая химия марганца. – М.: Химия, 1974. – 220 с.

5. Чеботарёв А.Н., Ефимова И.С. Комплексообразование в редокс-системе марагнец(VII)-4-сульфо-2(4`-сульфонафталин-1`-азо) нафтол-1 // Методы и объекты химического анализа – 2010. – Т. 5, № 3.– С. 172–178.

6. Chebotarev A.N., Raboshvil E.V., Snigur D.V., Polishchuk A.A. Karmoazin as a single redox reagent for spectrophotometric determination of Mn, Cr, Se, and V in different categories of water // J. Water Chem. Technol. – 2015. – Vol. 37. – P. 172-178.

7. Єфімова І.С. 4-сульфо-2(4’-сульфонафталін-1’-азо)нафтол-1 – редокс-реагент для фотометричного визначення ряду іонів металів у вищих ступенях окиснення // Автореф. дис... канд. хім. наук. – ФХІ ім. О.В. Богатського НАНУ. – Одеса, 2010. – 16 с.

8. Корольков Н.М., Михайлов Ю.А. Массообменные процессы химической технологии. Жидкостная сорбция. – Рига: Наука, 1976. – 246 с.

9. Коган В.Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии / В. Б. Коган – Л.: Химия, 1977. – 592 с.

10. Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г. Адсорбция органических веществ из воды. − Л.: Химия, 1990. − 256 с.

11. Веницианов E.В., Ковалев И.Б., Цизин Г.И. Оптимизация динамического сорбционного концентрирования в аналитической химии // В сб.: Теор. и пр. сорбц. процессов. Межвузовский сб. науч. трудов. – Ворoнеж.: Воронежск. гос. университет. – № 23. – 1998. – С. 24.

12. Цизин Г.И., Статкус М.А. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов в динамических условиях. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 480 с.

13. Giles C.H., MаcEwan T.H., Nakhwa S.N., Smith D. A system of classification of solution adsorption isotherms,and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids //J. Chem. Soc. – 1960. – N 0 – Р. 3973–3993. https://doi.org/10.1039/JR9600003973





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.