DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.4(72).185565

СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ МЕРКУРІЮ(ІI) У ВИГЛЯДІ КОМПЛЕКСУ З КАРМОАЗІНОМ НА АНІОНІТІ АВ-17-8 У ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ

A. N. Chebotarev, E. M. Guzenko, E. M. Zhukovetska, D. V. Snigur

Анотація


Із залученням динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну коефіцієнту швидкості процесу сорбції від часу його протікання проведено оцінку механізму формування адсорбційних шарів у сорбційної колонці при вилученні комплексу меркурію(ІІ) з 4-сульфо-2(4′-сульфонафталін-1′-азо)нафтолом-1) поверхнею аніонообмінника АВ-17-8 у динамічному режимі. На підставі розрахованих масообмінних коефіцієнтів процесу сорбції та відповідної ізотерми встановлено оптимальні умови вилучення комплексу, а саме: об›ємна швидкість пропускання сорбату через сорбційну колонку становить не менш – 2 см3/хв.; діаметр колонки – 10,0 мм; мінімальна наважка сорбенту – 0,05 г; діаметр зерен іоніту – 0,43-0,50 мм. Одержані данні в подальшому можуть бути використані для розробки тест-системи у варіанті індикаторної трубки, а також і кількісного сорбційно-спектроскопічного визначення меркурію(ІІ) у водах різних категорій.

Ключові слова


меркурій(ІІ); кармоазін; сорбція; кінетика; динамічний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Majstrenko V.N., Hamitov R.Z., Budnikov G.K. Jekologo-analiticheskij monitoring super jekotoksikantov [Ecological and analytical monitoring of super ecotoxicants]. Мoscow, Khimia, 1996, 320 p. (in Russian)

Gladyshev V.P., Levickaja S.A. Analiticheskaja himija rtuti [Analytical chemistry of mercury]. Мoscow, Mir, 1971, 324 p. (in Russian)

Roeva N.N., Savvin S.B. Organicheskie reagenty dlja spektrofotometricheskogo opredelenija rtuti. Zhurn. analit. himii., 1992, vol. 47, no 10-11, pp. 1750-1764. (in Russian)

Chebotarev A.N., Efimova I.S. 4-sul’fo-2(4′-sul’fonaftalin-1′-azo)naftol-1 - redoks-reagent dlja spektrofotometricheskogo opredelenija rtuti(II). Vіsnik Har’kіvs’kogo nac. un-tu. Khimia, 2008, no 16(39), pp. 136-141.

Chebotarev A.N., Raboshvil E.V., Snigur D.V., Polishchuk A.A. Karmoazin as a single redox reagent for spectrophotometric determination of Mn, Cr, Se, and V in different categories of water. J. Water Chem. Technol.,2015, vol. 37, pp.172-178. https://doi.org/10.3103/S1063455X15040049

Korol’kov N.M., Mihajlov Ju.A. Massoobmennye processy himicheskoj tehnologii. Zhidkostnaja sorbcija [Mass transfer processes of chemical technology. Liquid sorption.]. Riga. Nauka, 1976, 246 p. (in Russian)

Kogan V.B. Teoreticheskie osnovy tipovyh processov himicheskoj tehnologii [Theoretical foundations of typical processes of chemical technology]. Leningrad, Khimia, 1977, 592 p. (in Russian)

Koganovskij A.M., Klimenko N.A., Levchenko T.M., Roda I.G. Adsorbcija organicheskih veshhestv iz vody [Adsorption of organic matter from water]. Leningrad: Khimia, 1990, 256 p. (in Russian)

Venicianov E.V., Kovalev I.B., Cizin G.I. Optimizacija dinamicheskogo sorbcionnogo koncentrirovanija v analiticheskoj himii. Teor. i pr. sorbc. processov. Mezhvuzovskij sb. nauch. trudov. Vornezh.: Voronezhsk. gos. universitet., 1998, no 23, pp. 24. (in Russian)

Cizin G.I., Statkus M.A. Sorbcionnoe koncentrirovanie mikrokomponentov v dinamicheskih uslovijah [Sorption preconcentration of microcomponents in dynamic conditions]. Мoscow, LENAND, 2016, 480 p. (in Russian)

Chebotarev A.N., Guzenko E.M. Ispol’zovanie dinamicheskogo koncentrirovanija pri opredelenii hroma v razlichnyh ob’ektah. Vìsn. Odes. nac. unìv., Hìm., 2007, vol. 12, no 1, pp. 15-32. (in Russian)

Kostenko E.E., Shtokalo M.I. Tverdofaznaja spektrofotometrija – jeffektivnyj metod opredelenija tjazhelyh metallov v pishhevyh ob’ektah. Zhurn. analit. himii, 2004, vol. 59, no 12, pp. 1276–1282. (in Russian)

Giles C.H., MаcEwan T.H., Nakhwa S.N., Smith D. A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids. J. Chem. Soc., 1960, no 10, pp. 3973–3993. https://doi.org/10.1039/JR9600003973


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супер экотоксикантов. – М.: Химия. – 1996. –320 с.

2. Гладышев В.П., Левицкая С.А. Аналитическая химия ртути. – М.: Мир, 1971. – 324 с.

3. Роева Н.Н., Саввин С.Б. Органические реагенты для спектрофотометрического определения ртути / // Журн. аналит. химии. – 1992. – Т. 47, №10-11. – С. 1750–1764.

4. Чеботарёв А.Н., Ефимова И.С. 4-сульфо-2(4′-сульфонафталин-1′-азо)нафтол-1 – редокс-реагент для спектрофотометрического определения ртути(II) // Вісник Харьківського нац. ун-ту. Хімія. – 2008. – № 820. Вип. 16(39). – С. 136-141.

5. Chebotarev A.N., Raboshvil E.V., Snigur D.V., Polishchuk A.A. Karmoazin as a single redox reagent for spectrophotometric determination of Mn, Cr, Se, and V in different categories of water // J. Water Chem. Technol.– 2015. Vol.37. P.172-178. https://doi.org/10.3103/S1063455X15040049

6. Корольков Н.М., Михайлов Ю.А. Массообменные процессы химической технологии. Жидкостная сорбция. – Рига: Наука, 1976. - 246 с.

7. Коган В.Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии / В. Б. Коган – Л.: Химия, 1977. – 592 с.

8. Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г. Адсорбция органических веществ из воды. − Л.: Химия, 1990. − 256 с.

9. Веницианов E.В., Ковалев И.Б., Цизин Г.И. Оптимизация динамического сорбционного концентрирования в аналитической химии // В сб.: Теор. и пр. сорбц. процессов. Межвузовский сб. науч. трудов. – Ворнеж.: Воронежск. гос. университет. – № 23. – 1998. – С. 24.

10. Цизин Г.И., Статкус М.А. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов в динамических условиях. - М.: ЛЕНАНД, 2016. – 480 с.

11. Чеботарёв А.Н., Гузенко Е.М. Использование динамического концентрирования при определении хрома в различных объектах // Вісник ОНУ. Хімія – 2007. – Т. 12, № 1.– С. 15 – 32.

12. Костенко Е.Е., Штокало М.И. Твердофазная спектрофотометрия – эффективный метод определения тяжелых металлов в пищевых объектах // Журн. аналит. химии. – 2004. – Т. 59, № 12. – С. 1276–1282.

13. Giles C.H., MаcEwan T.H., Nakhwa S.N., Smith D. A system of classification of solution adsorption isotherms, and its use in diagnosis of adsorption mechanisms and in measurement of specific surface areas of solids // J. Chem. Soc. – 1960. – N 0 – Р. 3973–3993. https://doi.org/10.1039/JR9600003973
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.