DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2013.3(47).31089

ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НАПОВНЕННЯ ОБМІЛІЛОГО КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ МОРСЬКОЮ ВОДОЮ. ХІМІЧНІ АСПЕКТИ

V. P. Antonovich, I. I. Zheltvay, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zheltvay, A. O. Stoyanov, K. K. Tsymbalyuk

Анотація


Встановлено, що в даний час у ропі Куяльника вміст сульфатів та іонів кальцію близький до добутку розчинності CaSO4. якщо не розбавляти ропу, то у найближчій перспективі можно очікувати осаждення гіпсу. Показано, що розбавлення ропи Куяльника морською водою зменшує концентрації іонів каль цію та сульфатів, знижуючи їх іонний добуток, роблячи неможливим утворення важкорозчинного сульфату кальцію та випаданню осаду гіпсу. На основі встановлених вмістів деяких важких металів, поліаре нів, хлорованих пестицидів та поліхлорованих біфенілів у воді та донних відкладеннях Одеської затоки, ропі та пелоїдах Куяльницького лиману констатована більша забрудненість пріоритетними токсикантами ропи лиману у порівнянні з морською водою. Зроблений висновок про екологічну безпеку наповнення Куяльницького лиману водою Чорного моря.

Ключові слова


Куяльницький лиман; вода Чорного моря; ропа; пелоїди; гіпс; органічні токсиканти

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Черкез Е.А., Шмуратко В.И., Вахрушев О.А. История изучения и проблемы динамики уровня Куяльницкого лимана // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення». – Одеса, 2012. – С. 42-46.  

Адобовский В.В., Большаков В.Н. Природный механизм восстановления гидрологических условий лиманов с ограниченным водообменом. Екологічні проблеми Чорного моря, – Одеса, ЦНТЕПІ ОНЮА, 2003. – С. 3-7.

Адобовский В.В. Влияние природных условий и антропогенного воздействия на деградацию и восстановление закрытых лиманов // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення». – Одеса, 2012. – С. 34-37.

Тучковенко Ю.С., Гопченко Е.Д., Адобовский В.В., Большаков В.Н. Регулирование гидроэкологического режима Дофиновского лимана // Укр. гидромет. журн. – 2008, № 3. – С. 124-147.

Гопченко Є.Д., Лобода Н.С., Гриб О.М. Сучасний стан Куяльницького лиману та рекомен да ції по гідроекологічному менеджменту водойми // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідро еко логічні проблеми та шляхи їх вирішення». – Одеса, 2012. – С. 47-50.

Стан довкілля Чорного моря. Національна доповідь України. 1996-2000 роки. Міністерство екології та природних ресурсів України.

Скопинцев Б.А. Формирование современного химического состава вод Черного моря. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 336 с.

Стан навколишнього природнього середовища в Одеській області. МОНПС України. Держуправління охорони навколишнього природнього середовища в Одеській області. – Одеса, 2009.

Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Мариняко Л.А., Чурсина О.Д., Сизо А.В., Гордеева Л.В. Особенности ионно-солевого состава воды Куяльницкого лимана // Вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, № 2. – С. 67-74.

Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Шихалеев И.И., Чурсина О.Д., Кирюшкина А.Н. Эколого-геохимическая оценка экосистемы Куяльницкого лимана. // Вісник ОНУ. – 2012. – Т. 17, №3 – С. 62-71.

Кравченко И.А., Ларионов В.Б., Овчаренко Н.В., Коберник А.А., Скипа М.И. Сравнительная характеристика физико-химических свойств и противовос палительного действия восстановленной и нативной лечебной грязи. // Акту альные проблемы транспортной медицины. – 2011, № 1. – С. 87-93.

Некіпелова О.М., Мокієнко А.В., Солодова Л.Б., Боровська Ж.М., Ціома О.А., Коєва Х.О., Шевченко М.В. Характеристика фізико-хімічних властивостей пелоїдів причорноморських лиманів. // Вісник ОНУ. – Т.17, №2. – С. 42-48.

Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1992. – 463 с.

Archer E.E., White D.C., Mackison R. An Improved Titration Medium for Sulpha te-ion Indicators. // Analyst. – – V. 96, № 12. – P. 879-880. http://dx.doi.org/10.1039/an9719600879 

Желтвай И.И. Андрианов А.М. Быстрый комплексонометрический метод определения примеси кальция в препаратах магния // Компл. исполь зов. мин. сырья. – 1990, №5. – С. 82-84.

Гопченко Є.Д., Гриб О.М. Оптимізація рівнів і солоності води Куяльницького лиману в умовах водогосподарських перетворень на його басейні // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2010, № 3. – С. 50-52.

Кумок В.Н., Кулешова О.М., Карабин Л.А. Произведения растворимости. Наука, Сибирское отд. 1983. – 266 с. http://corrosion.su/the_reasons_and_conditions_of_adjournment_of_inorganic_salts.php#1.1.1

Leyendekkers J.V. The chemical potentials of seawater components // Mar. Chem. – 1973. – V. 41, №1(2). – P. 75-88. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4203(73)90008-x 

Скопинцев Б.А. Коэффициенты активности некоторых ионов, находящихся в воде Черного моря. В кн. Исследования по химии моря. – М.: Наука, 1973. – С.140-147.

Whitfield M. A comprehensive specific interaction model for seawater. Calculation of the osmotic coefficient // Deep-Sea Res. – 1974. – V. 21, № 1. – P. 57-67. http://dx.doi.org/10.1016/0011-7471(74)90019-9 

Попов Н.И., Федоров К.Н., Орлов В.М. Морская вода. – М.: Наука, 1979. – 327 с

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.